หมู่ 9 บ้านทุ่งหลวง

 

คำขวัญ                       

วัดงามนามเรื่องลือชื่อทุ่งหลวง  

มีพระธาตุขาวเหลืองแพรวพราวบนเขาเขียว    

ประปาภูเขาใช้ได้          ประหยัดไฟเชียว 

นาไร่เขียวด้วยพืชผล     สมบูรณ์ดี

 

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

            บ้านทุ่งหลวง ครั้งแรกได้ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ทุ่งช่อล่อ ติดกับฝั่งน้ำแม่ยาว ด้านทิศตะวันออก ขณะนั้นมีครัวเรือนทั้งหมด 5-6 ครอบครัว มีประชากรทั้งหมดชาย-หญิงประมาณ 21 คน  มีพ่อท้าวพรม สิทธิพรมปกครองดูแลหมู่บ้าน ต่อจากนั้นพ่อท้าวพรม สิทธิพรมได้พาราษฎรทั้งหมดอพยพ มาตั้งถิ่นฐานที่บ้านทุ่งหลวง ในปัจจุบัน เพราะช่วงหน้าฝน ประสบกับน้ำท่วมริมฝั่งแม่น้ำ เข้าท่วมเข้าบ้านเรือน เมื่อ ปี พ.ศ. 2410

           

 สภาพภูมิอากาศ

            สภาพอากาศทั่วไปยังอยู่ในเกณฑ์ดี  มี 3 ฤดู คือ ร้อน ฝน และหนาว

 อาณาเขตติดต่อ

            ทิศเหนือ          ติดต่อกับ         หมู่บ้านห้วยขม หมู่ที่ 10 และ หมู่ที่ 1 ต.แม่ยาว

            ทิศใต้               ติดต่อกับ         หมู่บ้านท่าหลุก หมู่ที่ 16 ต.แม่ยาว

            ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ         หมู่บ้านศิริราษฎร์ หมู่ที่ 14  ต.แม่ยาว

            ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ             หมู่บ้านห้วยแม่ซ้าย  หมู่ที่ 11  ต.แม่ยาว

 

สภาพทางด้านเศรษฐกิจ (รายได้ของประชากรโดยเฉลี่ย)

            รายได้ประชากรโดยเฉลี่ย 6,000 – 28,000 บาท / ปี

 

การประกอบอาชีพของคนในชุมชน

            ทำการเกษตร ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป

 

ผลิตภัณฑ์ในชุมชน

            ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ข้าว ข้าวโพด ยาสูบ ผลิตภัณฑ์จักสาน สินค้า OTOP

 

จำนวนประชากรในหมู่บ้าน

            มีทั้งหมด 386 ครัวเรือน

            ประชากรทั้งหมด 824   คน แบ่งเป็น ชาย  390  คน หญิง 434 คน

 

สถานที่สำคัญ

            วัดทุ่งหลวง    

            พระธาตุตุงหลวง

            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

          

สถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้าน   

พระธาตุตุงหลวง เป็นสถานที่เก่าแก่ สร้างขึ้นเมื่อปี 2226 ปีระกา

 

วัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญในชุมชน

  1. ประเพณีทางพุทธศาสนา เช่น เข้าพรรษา
  2. สรงน้ำพระธาตุตุงหลวง

มีการจัดตั้งป่าชุมชน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2530

 

ผู้นำหมู่บ้านชุดปัจจุบัน

           ผู้ใหญ่บ้าน             นายอนุศิษฎ์ ศรีวรรณ               เบอร์โทรศัพท์ 085-2432538

           ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     นายทวีทรัพย์ อุตะมะติง            เบอร์โทรศัพท์ 080-1318815

           ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     นางศรีดาว ปัญญาจันทร์           เบอร์โทรศัพท์ 080-0627110

 

กลุ่มองค์กรในหมู่บ้าน มีดังนี้

  1. กลุ่มออมทรัพย์
  2. กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์หมู่บ้าน
  3. กลุ่มผักปลอดสารพิษ
  4. กลุ่มจักสานผู้สูงอายุ
  5. กลุ่มตัดเย็บผ้า สินค้า OTOP
  6. กลุ่มเกษตรกร
  7. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน