หมู่ 9 บ้านทุ่งหลวง

หมู่ 9 บ้านทุ่งหลวง

 

คำขวัญ                       

วัดงามนามเรื่องลือ       ชื่อทุ่งหลวง        มีพระธาตุขาวเหลือง     แพรวพราวบนเขาเขียว    

ประปาภูเขาใช้ได้          ประหยัดไฟเชียว         นาไร่เขียวด้วยพืชผล     สมบูรณ์ดี

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

บ้านทุ่งหลวง ครั้งแรกได้ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ทุ่งช่อล่อ ติดกับฝั่งน้ำแม่ยาว ด้านทิศตะวันออก ขณะนั้นมีครัวเรือนทั้งหมด 5-6 ครอบครัว มีประชากรทั้งหมดชาย-หญิงประมาณ 21 คน  มีพ่อท้าวพรม สิทธิพรมปกครองดูแลหมู่บ้าน ต่อจากนั้นพ่อท้าวพรม สิทธิพรมได้พาราษฎรทั้งหมดอพยพ มาตั้งถิ่นฐานที่บ้านทุ่งหลวง ในปัจจุบัน เพราะช่วงหน้าฝน ประสบกับน้ำท่วมริมฝั่งแม่น้ำ เข้าท่วมเข้าบ้านเรือน เมื่อ ปี พ.ศ. 2410

สภาพภูมิอากาศ

สภาพอากาศทั่วไปยังอยู่ในเกณฑ์ดี  มี 3 ฤดู คือ ร้อน ฝน และหนาว

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ           ติดต่อกับ         หมู่บ้านห้วยขม หมู่ที่ 10 และ หมู่ที่ 1 ต.แม่ยาว

ทิศใต้               ติดต่อกับ         หมู่บ้านท่าหลุก หมู่ที่ 16 ต.แม่ยาว

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ         หมู่บ้านศิริราษฎร์ หมู่ที่ 14  ต.แม่ยาว

ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ         หมู่บ้านห้วยแม่ซ้าย  หมู่ที่ 11  ต.แม่ยาว

สภาพทางด้านเศรษฐกิจ (รายได้ของประชากรโดยเฉลี่ย)

รายได้ประชากรโดยเฉลี่ย 6,000 – 28,000 บาท / ปี

การประกอบอาชีพของคนในชุมชน

ทำการเกษตร ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป

ผลิตภัณฑ์ในชุมชน

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ข้าว ข้าวโพด ยาสูบ ผลิตภัณฑ์จักสาน สินค้า OTOP

จำนวนประชากรในหมู่บ้าน

มีทั้งหมด 386 ครัวเรือน

ประชากรทั้งหมด 824 คน แบ่งเป็น ชาย  390  คน หญิง 434 คน

สถานที่สำคัญ

- วัดทุ่งหลวง    

- พระธาตุตุงหลวง

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้าน   

พระธาตุตุงหลวง เป็นสถานที่เก่าแก่ สร้างขึ้นเมื่อปี 2226 ปีระกา

วัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญในชุมชน

- ประเพณีทางพุทธศาสนา เช่น เข้าพรรษา

- สรงน้ำพระธาตุตุงหลวง

มีการจัดตั้งป่าชุมชน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2530

 

ผู้นำหมู่บ้านชุดปัจจุบัน

           ผู้ใหญ่บ้าน               นายอนุศิษฎ์ ศรีวรรณ               เบอร์โทรศัพท์ 085-2432538

           ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     นายทวีทรัพย์ อุตะมะติง            เบอร์โทรศัพท์ 080-1318815

           ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     นางศรีดาว ปัญญาจันทร์           เบอร์โทรศัพท์ 080-0627110

 

กลุ่มองค์กรในหมู่บ้าน มีดังนี้

  1. กลุ่มออมทรัพย์
  2. กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์หมู่บ้าน
  3. กลุ่มผักปลอดสารพิษ
  4. กลุ่มจักสานผู้สูงอายุ
  5. กลุ่มตัดเย็บผ้า สินค้า OTOP
  6. กลุ่มเกษตรกร
  7. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน