หมู่ 8 บ้านทรายมูล

หมู่ 8 บ้านทรายมูล

 

คำขวัญของหมู่บ้าน    

ประชาสามัคคี ของดีเครื่องจักสาน   โบราณสถานพระธาตุโกฎิแก้ว

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

ก่อตั้งประมาณปี พ.ศ 2418 โดยผู้ก่อตั้งอพยพมาจากจังหวัดเชียงใหม่เลือกเอาริมฝั่งน้ำแม่ยาวซึ่งมีทรายทับถมอุดมสมบูรณ์มาก เป็นที่สร้างหมู่บ้านและที่ทำกินและขึ้นกับเขตปกครองของ ตำบลบ้านดู่ ต่อมาแยกตัวออกมาเป็นตำบลแม่ยาวโดยเป็นบริวารบ้านสันป่ายาง หมู่ที่ 6 และได้ขอแยกมาเป็นหมู่ที่ 8 ถึงปัจจุบันมีผู้ใหญ่บ้านปกครองถึงปัจจุบัน 11 คน

สภาพทางภูมิศาสตร์

- เป็นที่ราบระหว่างภูเขามีเนื้อที่ที่อยู่อาศัยประมาณ 650 ไร่

- ที่ทำกิน ประมาณ 2000 ไร่

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ          เทศบาลตำบลบ้านดู่

ทิศใต้               บ้านดงเจริญ-บ้านกลางทุ่ง

ทิศตะวันออก     บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 17

ทิศตะวันตก       บ้านท่าหลุก หมู่ที่ 16

สภาพทางภูมิอากาศ

อากาศร้อนชื้น แห้งแล้งเมื่อเข้าฤดูร้อน-ฤดูฝนบางปีฝนตกซุกน้ำท่วมที่ทำการเกษตร ฤดูหนาว-บางปีหนาวจัด

การประกอบอาชีพของคนในชุมชน

กว่า 80 เปอร์เซ็นของประชากร มีอาชีพเกษตรกร, รับจ้าง, ค้าขาย และอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ในชุมชน

ข้าว, ข้าวโพด, เครื่องจักรสาน, ข้าวซ้อมมือ

จำนวนประชากรในหมู่บ้าน

มีทั้งหมด 314  ครัวเรือน

ประชากรทั้งหมด   637    คน    แบ่งเป็น   ชาย 310  คน   หญิง 327  คน

สถานที่สำคัญในหมู่บ้านเช่นโรงเรียน/วัด/โบสถ์/หน่วยงาน

โบราณสถานพระธาตุโกฎิแก้ว

ศูนย์ประสานงาน 1 แห่ง

ที่ทำการกลุ่มจักสาน 1 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้าน   

โบราณสถานพระธาตุโกฎิแก้ว

อ่างเก็บน้ำดอยม่อนฮัก

วัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญในชุมชน

เลี้ยงเสื้อบ้าน

ปี๋ใหม่เมือง - ดำหัวผู้สูงอายุ

เข้าพรรษา - ออกพรรษา

ประเพณียี่เป็ง

ทานข้าวใหม่

มีการจัดตั้งป่าชุมชนในหมู่บ้าน มีจัดตั้งเมือปี  2535

 

ผู้นำหมู่บ้านชุดปัจจุบัน

           ผู้ใหญ่บ้าน             นายนายทวิช สาคร           เบอร์โทรศัพท์ 091-8748456

           ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     นายสนั่น ผามั่ง               เบอร์โทรศัพท์ 086-1922754

           ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     นายบุญมา คำจ้อย          เบอร์โทรศัพท์ 096-7931898

 

กลุ่มองค์กรในหมู่บ้าน มีกลุ่มดังนี้

- กลุ่มออมทรัพย์

- กลุ่มแม่บ้าน

- กลุ่ม อสม.

- กลุ่มผู้สูงอายุ

- กลุ่มเยาวชน

- กลุ่ม อปพร.

- กลุ่ม สายตรวจอาสา