หมู่ 8 บ้านทรายมูล

คำขวัญของหมู่บ้าน    

ประชาสามัคคี ของดีเครื่องจักสาน   โบราณสถานพระธาตุโกฎิแก้ว

 

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

            ก่อตั้งประมาณปี พ.ศ 2418 โดยผู้ก่อตั้งอพยพมาจากจังหวัดเชียงใหม่เลือกเอาริมฝั่งน้ำแม่ยาวซึ่งมีทรายทับถมอุดมสมบูรณ์มาก เป็นที่สร้างหมู่บ้านและที่ทำกินและขึ้นกับเขตปกครองของ ตำบลบ้านดู่ ต่อมาแยกตัวออกมาเป็นตำบลแม่ยาวโดยเป็นบริวารบ้านสันป่ายาง หมู่ที่ 6 และได้ขอแยกมาเป็นหมู่ที่ 8 ถึงปัจจุบันมีผู้ใหญ่บ้านปกครองถึงปัจจุบัน 11 คน

 

สภาพทางภูมิศาสตร์

            -  เป็นที่ราบระหว่างภูเขามีเนื้อที่ที่อยู่อาศัยประมาณ 650 ไร่

            -  ที่ทำกิน ประมาณ 2000 ไร่

 

อาณาเขตติดต่อ

            ทิศเหนือ          เทศบาลตำบลบ้านดู่

            ทิศใต้               บ้านดงเจริญ-บ้านกลางทุ่ง

            ทิศตะวันออก  บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 17

            ทิศตะวันตก    บ้านท่าหลุก หมู่ที่ 16

 

สภาพทางภูมิอากาศ

         อากาศร้อนชื้น แห้งแล้งเมื่อเข้าฤดูร้อน-ฤดูฝนบางปีฝนตกซุกน้ำท่วมที่ทำการเกษตร ฤดูหนาว-บางปีหนาวจัด

 

การประกอบอาชีพของคนในชุมชน

            80   เปอร์เซ็นมีอาชีพเกษตรกร-รับจ้าง-ค้าขาย-อื่นๆ

 

ผลิตภัณฑ์ในชุมชน

            ข้าว-ข้าวโพด-เครื่องจักรสาน-ข้าวซ้อมมือ

 

จำนวนประชากรในหมู่บ้าน

            มีทั้งหมด 314  ครัวเรือน

            ประชากรทั้งหมด   637    คน    แบ่งเป็น   ชาย 310  คน   หญิง 327  คน

 

สถานที่สำคัญในหมู่บ้านเช่นโรงเรียน/วัด/โบสถ์/หน่วยงาน

             โบราณสถานพระธาตุโกฎิแก้ว

             ศูนย์ประสานงาน 1 แห่ง

             ที่ทำการกลุ่มจักสาน 1 แห่ง

 

สถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้าน   

            โบราณสถานพระธาตุโกฎิแก้ว

            อ่างเก็บน้ำดอยม่อนฮัก

 

วัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญในชุมชน

            เลี้ยงเสื้อบ้าน

            ปี๋ใหม่เมือง-ดำหัวผู้สูงอายุ

            เข้าพรรษา-ออกพรรษา

            ประเพณียี่เป็ง

            ทานข้าวใหม่

 

มีการจัดตั้งป่าชุมชนในหมู่บ้าน มีจัดตั้งเมือปี  2535

ผู้นำหมู่บ้านชุดปัจจุบัน

           ผู้ใหญ่บ้าน             นายนายทวิช สาคร        เบอร์โทรศัพท์ 086-9185339

           ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     นายสนั่น ผามั่ง              เบอร์โทรศัพท์ 086-1922754

           ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     นายบุญมา คำจ้อย          เบอร์โทรศัพท์ 095-4516138

        

           

กลุ่มองค์กรในหมู่บ้าน มีกลุ่มดังนี้

            กลุ่มออมทรัพย์

            กลุ่มแม่บ้าน

            กลุ่ม อสม.

            กลุ่มผู้สูงอายุ

            กลุ่มเยาวชน

            กลุ่ม อปพร.

            กลุ่ม สายตรวจอาสา