หมู่ 7 บ้านกลางทุ่ง

หมู่ 7 บ้านกลางทุ่ง

 

คำขวัญของหมู่บ้าน    

วันจอมคีรีสูงส่ง         จรรโลงวัฒนธรรม      หัตกรรมสินค้า          ไร่นาสมบูรณ์

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

บ้านกลางทุ่งแต่เดิมนั้นได้ย้ายมาจากบ้านดอยฮาง คือนายใจ ปัญญาบุญ ต่อมาก็ได้มีหลายครอบครัวประมาณปี 2585 ก็ได้มีนายอ้าย ปัญญาบุญ เป็นกำนันกิจกรรมทางวัดก็ได้ร่วมกับบ้านริมกกต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2493 ก็ได้แต่งตั้งนายฝาย พญาศรี ขึ้นเป็นกำนัน พอประมาณปี 2500 ก็ได้ร่วมกันสร้างพระอารามขึ้นจึงเป็นวันจอมคีรีอยู่ปัจจุบันแล้วตามประวัติก็ได้แต่งตั้งนายทา ปัญญาบุญ เป็นผู้ใหญ่บ้านหมดวาระมีนายสม ปัญญาบุญเป็นผู้ใหญ่บ้านหมดวาระต่อมามีนายคำเสาร์ เรือนคำหมดวาระ มีนายบุญมาเทพอินถา หมดวาระมีนายเหลา เทพสุยะไม่หมดวาระ มีนายแสวง  คำภีระหมดวาระมีนายวรกิจ  ปัญญาบุญไม่ครบวาะ มีนายเทียม อินต๊ะวัง ไม่ครบวาระ และมีนายสมบุญ ยาวิชัย ไม่ครบวาระ ปัจจุบัน คือนายบุญส่ง เทพสมเกตุ ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

สภาพทางภูมิศาสตร์

มีปัจจัยหลักทางธรรมชาติ ทิศตะวันตกของหมู่บ้านเป็นเทือกเขา ป่าชุมชนของหมู่บ้านและเป็นที่ราบลุ่ม

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือติดต่อกับ บ้านทรายมูลหมู่ที่ 8

ทิศใต้ติดต่อกับ บ้านริมกก หมู่ที่ 4

ทิศตะวันตกติดต่อกับ เขตป่าอนุรักษ์

ทิศตะวันออกติดต่อกับ บ้านสันป่ายาง หมู่ที่ 6 และบ้านป่าอ้อหมู่ที่ 5

สภาพทางภูมิอากาศ

อากาศร้อน มีนาคม ถึง เดือน กรกฎาคม

ฤดูฝน มิถุนายน ถึง เดือน ตุลาคม

ฤดูหนาว พฤศจิกายน ถึง มีนาคม

สภาทางด้านเศรษฐกิจ (รายได้ของประชากรโดยเฉลี่ย)

สภาพทางด้านเศรษฐกิจรายได้ของประชากรโดยเฉลี่ย 2500 บาท ต่อปี ต่อ 1 คน

การประกอบอาชีพของคนในชุมชน

ส่วนมากประกอบอาชีพ ทำนา ทำสวน ทำไร่

ผลิตภัณฑ์ในชุมชน

ทอเสื่อตัดเย็บ

จักรสานหมวกด้วยไม้ไผ่

จำนวนประชากรในหมู่บ้าน

มีทั้งหมด 275 ครัวเรือน

มีประชากรทั้งหมด 820  แบ่งเป็น ชาย 420  คน หญิง 400 คน

สถานที่สำคัญในหมู่บ้านเช่น โรงเรียน/วัด/โบสถ์/หน่วยงาน

วัดจอมคีรี 1 แห่ง

โบสถ์บ้านสุขใจ 1 แห่ง

หมู่บ้านบริวาร จำนวน 1 หมู่บ้าน

บ้านสุขใจ

สถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้าน

วัดจอมคีรี

วัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญในชุมชน

            ประเพณีปีใหม่เมืองหรือสงกรานต์

            ประเพณีเดือนยี่เป็ง

            ประเพณีเดือนสี่เป็งตานข้าวใหม่

            ประเพณีวันข้าวพรรษา

            ประเพณีออกพรรษาตักบาดเทโว

            เลี้ยงหอเชื้อบ้านเดือนเก้าเป็ง

            ประเพณีโล่ชิงช้า

            ประเพณีกินไข่แดง

            วันคริตส์มาตร์

มีการจัดตั้งป่าชุมชนในหมู่บ้าน  มีจัดตั้งเมือ  ปี 2535

ผู้นำหมู่บ้านชุดปัจจุบัน

ผู้ใหญ่บ้าน             นายอภิลักษณ์ อินต๊ะวัง          เบอร์โทรศัพท์ 081-9618327

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     นายบุญชู ธรรมอินราช           เบอร์โทรศัพท์ 086-9112240

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     นายสมบัตร แสนใจ               เบอร์โทรศัพท์ 080-1210092

กลุ่มองค์กรในหมู่บ้าน มีกลุ่มดังนี้

            1.สายตรวจอาสา อปพร.

            2.พัฒนาสตรี

            3.กลุ่มแม่บ้านเกษตร

            4.กลุ่มผู้สูงอายุ

            5.กลุ่มลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตร

            6.กลุ่มสหกรณ์การเกษตร

            7.กลุ่มผู้สูงอายุ

            8. กลุ่มเยาวชน

            9. กลุ่ม อปพร.

            10. กลุ่ม สายตรวจอาสา