หมู่ 6 บ้านสันป่ายาง

คำขวัญ                       

ประชาสดใส     ก้าวไกลการศึกษา    รวมใจพัฒนา   รู้คุณค่าทางสังคม

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

            บ้านสันป่ายางมีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่พ่อขุนเม็งรายมหาราชได้ตั้งเมืองเชียงราย     เดิมที่หมู่บ้านเป็นที่ดอนและมีต้นยางขึ้นมากมายหลังจากพ่อเมืองเชียงรายได้ตั้งเมืองเชียงรายขึ้นที่ดอยจอมทองและมีช้างของเจ้าเมืองหลายเชือกควานช้างได้นำช้างมาเลี้ยงและมาเลื่อยจนมาเจอหนองน้ำซึ่งปัจจุบันเป็นหนองป่าอั้นซึ่งเป็นที่หนองน้ำที่กว้างพอสมควรและพื้นที่เป็นที่ราบจึงได้ตั้งบ้านเรือนอยู่และบุกเบิกนาทำนากันและมีผู้คนอพยบเข้ามาอยุ่ที่ย้ายมาหลายจังหวัดมีเชียงใหม่-พะเยา บ้างในราวปี พ.ศ. 2460 ทางการได้แต่งตั้งให้พ่ออุ้ยคำตั๋นทิศอุ่นเป็นผู้ใหญ่บ้านและต่อมาทางการได้ตั้งโรงเรียนขึ้นในปี พ.ศ. 2475 และ มีครูมาสอนและตั้งชื่อ บ้านสันป่ายางขึ้นจนถึงปัจจุบัน

สภาพทางภูมิศาสตร์

            บ้านสันป่ายางเป็นพื้นที่ราบและภูเขาบางส่วนมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 4000-5000 ไร่

สภาพภูมิอากาศ

            สภาพอากาศทั่วไปยังอยู่ในเกณฑ์ดี  มี 3 ฤดู คือ ร้อน ฝน และหนาว

 อาณาเขตติดต่อ

            ทิศเหนือ          ติดต่อกับ หมู่บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 17  ต.แม่ยาว

            ทิศใต้               ติดต่อกับ หมู่บ้านป่าอ้อ หมู่ที่ 5  ต.แม่ยาว

            ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ ลำน้ำกกแม่ยาว หมู่บ้านกลางทุ่ง หมู่ที่ 7  ต.แม่ยาว

            ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ เทศบาลเมืองเชียงราย

สภาพทางด้านเศรษฐกิจ (รายได้ของประชากรโดยเฉลี่ย)

            รายได้ประชากรโดยเฉลี่ย 35,000 บาท / ปี / คน และมีรายได้ต่ำประมาณ 12 ครัวเรือน

การประกอบอาชีพของคนในชุมชน

ทำสวน ทำนา และรับจ้างทั่วไป

ผลิตภัณฑ์ในชุมชน

มีโรงงานผลิตขนมหวาน เครื่องจักรสาน และเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่

จำนวนประชากรในหมู่บ้าน

            มีทั้งหมด 372  ครัวเรือน

            ประชากรทั้งหมด 660 คน แบ่งเป็น ชาย  316 คน หญิง 344 คน

สถานที่สำคัญ

            วัดสันป่ายาง                                จำนวน            1 แห่ง

            โรงเรียนแม่ยาววิทยา                     จำนวน            1 แห่ง

            หนองน้ำสาธารณะ หนองป่าอั๋น        จำนวน            1 แห่ง

            ป่าชุมชน                                     จำนวน            1 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้าน   

            วัดสันป่ายาง มีพระพุทธรูปสิงห์เก่าแก่

            หนองน้ำสาธารณะ ชาวบ้านเรียกชื่อว่า “หนองป่าอั๋น” มีปลา เปิดบ่อให้ตกปลาได้

วัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญในชุมชน

  1. ประเพณีวันสำคัญ ทางพุทธศาสนา เช่น เข้าพรรษา ออกพรรษา สงกรานต์ ลอยกระทง

ผู้นำหมู่บ้านชุดปัจจุบัน

           ผู้ใหญ่บ้าน             นายประพรรณ์ ยาวิชัย                เบอร์โทรศัพท์ 081-0246358

           ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     นายสุสมพงษ์ กำแพงคำ            เบอร์โทรศัพท์ 082-3879412

           ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     นายทวน ทิศอุ่น                        เบอร์โทรศัพท์ 085-6174705

กลุ่มองค์กรในหมู่บ้าน มีดังนี้

  1. องค์กรสายตรวจอาสา
  2. อปพร.
  3. กลุ่มพัฒนาสตรี