หมู่ 5 บ้านป่าอ้อ

คำขวัญของหมู่บ้าน    

           ถ้ำพระสูงตระหง่าน   โบราณสถานล้ำค่า   ไร่นาสมบูรณ์   ชุมชนห่างไกลยาเสพติด  

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

          หมู่บ้านป่าอ้อแต่ก่อนนั้นเป็นพื้นที่เป็นป่าโป้งอ้อหนาทึบต่อมามีราษฎร์มาทำกินอยู่หลายหลังคาเรือน  ก้เริ่มมีบ้านเรือน  จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ  2484 จากนั้นจึงแต่งตั้งผู้นำขึ้นมา และได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านป่าอ้อ” โดยมีผู้จัดหมู่บ้านเริ่มจากนายตั๋น  ทิศอุ่น กำนันตำบลบ้านดู่ โดยในขณะนั้นได้มีการแต่งตั้งให้นายชุม  นันต๊ะเลิศ  เป็นผู้นำหมู่บ้านคนแรก  ดำรงตำแหน่ง 4 ปี และได้มีการเลือกผู้นำหมู่บ้านอีกจนถึงปัจจุบัน รับตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2486 – 2490 ซึ่งต่อมามีผู้ใหญ่บ้านที่เข้ารับตำแหน่งตามลำดับดังนี้

- นายซิน           คำภีระ           พ.ศ.2490 - 2496 
- นายบุญตันอ    อ้อเจริญ        พ.ศ.2496 - 2514
- นายตา            กำแพงคำ      พ.ศ.2514 - 2521
- นายสม            คำภีระ           พ.ศ.2521 - 2559
- นายสงวน         ฟองสมุทร     พ.ศ.2529 - 2534 
- นายพงษ์พันธ์   ฟองสมุทร      พ.ศ.2534 - 2541 
- นายสวาท        พุทธวงค์        พ.ศ.2541 - 2549 
- นายมานพ        กาวิชัย           พ.ศ.2549 - 2554
 -นายดำรงษ์       กำแพงคำ       พ.ศ.2554 - ปัจจุบัน
 
สภาพทางภูมิศาสตร์

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ อยู่ติดกับลำน้ำกก ติดกับภูเขาและทุ่งนา  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมืองเชียงรายตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 7 กิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ

            ทิศเหนือ        ติดต่อกับ         หมู่ที่  6 บ้านสันป่ายาง

            ทิศใต้            ติดต่อกับ         ลำน้ำกกและตำบลดอยฮาง

            ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ         เทศบาลนครเชียงราย

            ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ         ลำน้ำแม่ยาว และหมู่ที่  4 บ้านริมกก และหมู่ที่ 7  บ้านกลางทุ่ง

สภาพทางภูมิอากาศ

ในฤดูร้อนมีอุณหภูมิประมาณ 22 – 28 องศาเซลเซียส ในฤดูฝนจะมีฝนตกชุกมากและในตอนฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวเย็นในเวลากลางวัน และเวลากลางคืนมีลมจากลำน้ำกกพัดเข้าในเขตหมู่บ้านตลอดเวลา

สภาพทางด้านเศรษฐกิจ (รายได้ ของประชากรโดยเฉลี่ย)

ประชากรของหมู่บ้าน มีรายได้ระดับปานกลาง ประมาณ ร้อยละ 70 และประชากรที่มีรายได้น้อยจะมีประมาณ  ร้อยละ 30   ประชากรมีรายได้เฉลี่ยประมาณ  23,000 บาทต่อคนต่อปี

การประกอบอาชีพของคนในชุมชน

ประชากรส่วนใหญ่ จะมีอาชีพทางด้านการเกษตรเป็นหลัก  เช่น  ทำนา ทำไร่  ทำสวน นอกจากนั้นจะมีอาชีพรับจ้าง

ผลิตภัณฑ์ในชุมชน

ข้าว  ข้าวโพด  ยาสูบ  ขิง มันเทศ  ผักปลอดสารพิษ  เครื่องจักรสาน-ข้าวซ้อมมือ

จำนวนประชากรในหมู่บ้าน

            ประชากรทั้งหมด   496     คน    แบ่งเป็น   ชาย  255   คน   หญิง  241 คน

             ครัวเรือน  207 ครัวเรือน

สถานที่สำคัญในหมู่บ้านเช่น   โรงเรียน/วัด/โบสถ์/หน่วยงาน

            วัดเทพบุญยืน  

            วัดพระถ้ำพระ

สถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้าน   

            โบราณสถานถ้ำพระ

วัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญในชุมชน

            ประเพณีสรงน้ำถ้ำพระ

            ปี๋ใหม่เมือง-ดำหัวผู้สูงอายุ

            เข้าพรรษา-ออกพรรษา

ผู้นำหมู่บ้านชุดปัจจุบัน

           ผู้ใหญ่บ้าน             นายจำรัส กำแพงคำ          เบอร์โทรศัพท์ 084-9480992

           ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     นางรัชนีพร วรวุฒิ             เบอร์โทรศัพท์ 087-7595351

           ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     นายสุรพล  พามิ่ง             เบอร์โทรศัพท์ 083-1620359

        กลุ่มองค์กรในหมู่บ้าน มีกลุ่มดังนี้

            กลุ่มออมทรัพย์

            กลุ่มแม่บ้าน

            กลุ่ม อสม.

            กลุ่มผู้สูงอายุ

            กลุ่มเยาวชน

            กลุ่ม อปพร.

            กลุ่ม สายตรวจอาสา

            กลุ่มพัฒนาฝีมือสตรี

            กลุ่มอาสาพัฒนาชุมชน

            กลุ่มออมทรัพย์

            กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน