หมู่ 4 บ้านริมกก

หมู่ 4 บ้านริมกก

 

คำขวัญ                       

เกษตรกรรมล้ำค่า        ปวงประชาร่วมใจ    ดินดีน้ำใส   ร่วมใจพัฒนาริมกก

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

หมู่บ้านริมกก ก่อตั้งเมื่อประมาณ 200 กว่าปีมาแล้ว สันนิษฐานว่ามาจากทางตอนใต้ของรัฐฉาน และอพยพมาจากพม่า โดยล่องแพมาตามลำน้ำกก  ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำกกและประชากรส่วนหนึ่ง เป็นคนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในเมืองเชียงรายเดิม

สภาพทางภูมิศาสตร์

เป็นพื้นที่ราบติดลำน้ำกก ติดภูเขาและทุ่งนา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมืองเชียงราย ประมาณ 12 กิโลเมตร

สภาพภูมิอากาศ

สภาพอากาศทั่วไปยังอยู่ในเกณฑ์ดี  มี 3 ฤดู คือ ร้อน ฝน และหนาว

 อาณาเขตติดต่อ

            ทิศเหนือ           ติดต่อกับ หมู่บ้านกลางทุ่ง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ยาว

            ทิศใต้               ติดต่อกับ ลำน้ำกก และตำบลดอยฮาง

            ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ หมู่บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ยาว

            ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ หมู่บ้านป่าอ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ยาว

สภาพทางด้านเศรษฐกิจ (รายได้ของประชากรโดยเฉลี่ย)

รายได้ประชากรโดยเฉลี่ย 30,000 – 40,000 บาท / ปี / คน

การประกอบอาชีพของคนในชุมชน

ทำนา ทำสวน

ผลิตภัณฑ์ในชุมชน

ทำไม้กวาด และทำตุง

จำนวนประชากรในหมู่บ้าน

มีทั้งหมด   250  ครัวเรือน

ประชากรทั้งหมด 658 คน แบ่งเป็น ชาย  304 คน หญิง 354 คน

สถานที่สำคัญ

            วัดริมกก               จำนวน             1 แห่ง

            ศูนย์ฝึกลูกเสือ       จำนวน             1 แห่ง

            ที่ทำการกองทุนฯ   จำนวน             1 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้าน   

สระกกหลง

วัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญในชุมชน

            1.สงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

            2. วันเข้าพรรษา

            3. งานสลากพัตร

            4. วันยี่เป็ง ประเพณีลอยกระทง

            5. ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ วันปี๋ใหม่เมือง

กลุ่มองค์กรในหมู่บ้าน มีดังนี้

  1. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน
  2. กลุ่มออมทรัพย์
  3. กลุ่มเกษตรกร
  4. กลุ่มผู้สูงอายุ
  5. กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์
  6. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน
  7. กลุ่มออมทรัพย์
  8. กลุ่มเกษตรกร
  9. กลุ่มผู้สูงอายุ
  10. กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์

ผู้นำหมู่บ้านชุดปัจจุบัน

ผู้ใหญ่บ้าน             นายสุเทพ เทพอินถา         เบอร์โทรศัพท์    089-2663506

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     นายธวัชชัย มนตรีกุล         เบอร์โทรศัพท์    093-2233418

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     นายสุทัศน์ เทพอินถา        เบอร์โทรศัพท์    083-5663865