หมู่ 3 บ้านห้วยทรายขาว

คำขวัญของหมู่บ้าน    

ผักปลอดสารพิษลือนาม   ห้ากลุ่มบ้านร่วมใจ

วัดสวย อบต.เด่นเป็นสง่า   รู้คุณค่าวัฒนธรรมล้านนา

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

            หมู่บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 3  ตำบลแม่ยาว  ได้เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านมาก่อนปี  พ.ศ. 2404 โดยมีผู้นำหมู่บ้านคนแรกชื่อนายจันทร์    ทรายขาว  เป็นผู้นำหมู่บ้านแบบไม่เป็นทางการ(ผู้นำตามธรรมชาติ)และมีผู้ใหญ่บ้านคนแรกชื่อนายหมู    เรือนคำ  ในขณะนั้นหมู่บ้านมีพื้นที่อาณาเขตรับผิดชอบตั้งแต่บ้านห้วยทรายขาว  บ้านโป่งนาคำ  ซึ่งตอนหลังได้แยกตัวออกไปอยู่ตำบลดอยฮาง บ้านรวมมิตร บ้านโป่งผำพัฒนา  บ้านแคววัวดำ  บ้านออบเสือแหวน ไปจนถึงบ้านพนาสวรรค์ จนถึงเมือปี พ.ศ. 2513 ได้ทำการแยกเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้าน ชื่อว่าบ้านรวมมิตรหมู่ที่ 2  ตำบลแม่ยาว เหลือไว้แต่บ้านห้วยทรายขาวและบ้านเขื่อนแก้ว  ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2534  ได้มีชาวเขาเผ่าอาข่าได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานภายในหมู่บ้านจนมาถึงปัจจุบันมีกลุ่มบ้านทั้งหมด 5 กลุ่มบ้าน อันได้แก่  บ้านห้วยทรายขาว (บ้านหลัก) บ้านเขื่อนแก้ว บ้านห้วยน้ำริน บ้านห้วยส่างกรณ์  และบ้านสามแยกบงแดง 

สภาพทางภูมิศาสตร์

            สภาพโดยทั่วไปของหมู่บ้านเป็นที่ราบสลับกับภูเขา

อาณาเขตติดต่อ

            ทิศเหนือ     ติดต่อกับ         บ้านห้วยแม่ซ้าย  หมู่ที่  11  และบ้านทุ่งหลวง  หมู่ที่  9

            ทิศใต้           ติดต่อกับ         ลำน้ำกก  ตำบลดอยฮาง

            ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ         ติดกับบ้านริมกก  หมู่ที่  4 

            ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ         ติดกับบ้านรวมมิตร หมู่ที่   2

สภาพทางภูมิอากาศ

         อากาศร้อนชื้น แห้งแล้งเมื่อเข้าฤดูร้อน - ฤดูฝนบางปีฝนตกซุกน้ำท่วมที่ทำการเกษตร ฤดูหนาว-บางปีหนาวจัด

สภาพทางด้านเศรษฐกิจ (รายได้ ของประชากรโดยเฉลี่ย)

            ประชารส่วนใหญ่มีรายได้จาการทำอาชีพ 

  • การเกษตร (ทำนา ทำไร่) ร้อยละ  65%
  • รับจ้าง  ร้อยละ  32 %
  • ค้าขาย ร้อยละ  6%
  • รับราชการ   2%

การประกอบอาชีพของคนในชุมชน

       มีอาชีพเกษตรกร  ทำไร่  ทำนา  ทำสวน   และรับจ้างทั่วไป  เป็นส่วนใหญ่

ผลิตภัณฑ์ในชุมชน

            ผักปลอดสารพิษ     ข้าว   ข้าวโพด

จำนวนประชากรในหมู่บ้าน

            มีทั้งหมด  1,025   คน  ชาย   522 คน หญิง  503  คน  

           มีทั้งหมด    460   ครัวเรือน  

สถานที่สำคัญในหมู่บ้านเช่นโรงเรียน/วัด/โบสถ์/หน่วยงาน

            วัดห้วยทรายขาว

            โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

            เทศบาลตำบลแม่ยาว

            โบสถ์ มีจำนวน   5   แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้าน   

            -  ท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตชนเผ่า บ้านห้วยน้ำริน

หมู่บ้านบริวาร  จำนวน   4   หมู่บ้าน  

            -  บ้านเขื่อนแก้ว                     

            -  บ้านห้วยน้ำริน                    

            -  บ้านห้วยส่างกร                   

            -  บ้านสามแยกบงแดง                       

วัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญในชุมชน

            เลี้ยงเสื้อบ้าน

            ปี๋ใหม่เมือง-ดำหัวผู้สูงอายุ

            เข้าพรรษา-ออกพรรษา

            ประเพณียี่เป็ง

           

กลุ่มองค์กรในหมู่บ้าน มีกลุ่มดังนี้

            กลุ่มออมทรัพย์และกองทุนหมู่บ้าน

            กลุ่มแม่บ้าน

            กลุ่ม อสม.

            กลุ่มผู้สูงอายุ

            กลุ่มเยาวชน

            กลุ่ม อปพร.

            กลุ่ม สายตรวจอาสา

            กลุ่มอาชีพเพื่อการผลิต

            กลุ่มอาสาพัฒนาชุมชน