หมู่ 2 บ้านรวมมิตร

หมู่ที่ 2 หมู่บ้านรวมมิตร  

 

คำขวัญของหมู่บ้าน    

รวมมิตรบ้านเรา          ชนเผาร่วมใจ              

ผู้คนผ่องใส                รวมใจสามัคคี           

ทัวร์ช้างลือชื่อ            เลื่องลือหัตถกรรม      

น้ำกกสวยล้ำ               ยึดนำประเพณี

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

บ้านรวมมิตรแต่เดิมชื่อ บ้านอ้ายอูหรือบ้านแม่กกเหนือ อดีตเป็นหมู่บ้านบริวารหมู่ที่ 3  บ้านห้วยทรายขาว ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย บ้านรวมมิตรเป็นหมู่บ้านชาวไทยเผ่ากะเหรี่ยงมาตั้งถิ่นฐานอาศัยครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2470 ซึ่งมีอยู่ 3 ครัวเรือน ต่อมาได้มีญาติของนายอ้ายอู อพยพเข้ามาเพิ่มอีก 5 ครัวเรือน ในปี พ.ศ. 2475 ต่อมาได้มีชาวกะเหรี่ยงจากหลายจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทยอพยพเข้ามาอาศัยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เนื้อที่ไม่เพียงพอจึงได้มีการอพยพลงมาตามลำน้ำกกจากที่ตั้งของหมู่บ้านเดิม 1.6 กิโลเมตร ในปี พ.ศ. 2531 ได้รับอนุมัติจากกรมการปกครองให้แยกเป็นหมู่บ้านหลักและเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านจากบ้านอ้ายอูหรือบ้านแม่กกเหนือ เป็นหมู่บ้านรวมมิตร หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย โดยมีนายถวิล กติกาเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก ปัจจุบันมี นายมานพ เลิศบรรจุขวัญเป็นผู้ใหญ่บ้านมีกลุ่มบ้านบริวาร อยู่ 2 บ้านได้แก่ กลุ่มบ้านดอยบ่อ 1 และกลุ่มบ้านดอยบ่อ 2 และสาเหตุที่ชื่อหมู่บ้านรวมมิตรเพราะเมื่อมีการจัดตั้งหมู่บ้านขึ้นจำนวนประชากรในหมู่บ้านก็เพิ่มมากขึ้นตามลำดับและจากหมู่บ้านที่มีเผ่ากะเหรี่ยงอพยพมาอยู่ก่อนก็มีประชากรชนเผ่าต่างๆมาอาศัยอยู่ร่วมกันในหมู่บ้านทั้ง ชนเผ่ากระเหรี่ยง ชนเผ่าอาข่า ชนเผ่าม้ง เชนเผ่าลาหู่ และเผ่าอื่นๆ ในตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

สภาพทางภูมิศาสตร์

บ้านรวมมิตรตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จ.เชียงราย ระยะทางห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 19 กิโลเมตร ความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 480 ม. แผนที่ระหว่างพิกัดโดยประมาณ 695075 ระวางแผนที่ 4938 มีพื้นที่ประมาณ 4742 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ การคมนาคม สะดวก สามารถเดินทางได้ 2 ทาง คือ   ทางบก  และทางน้ำ

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ            ติดกับ              บ้านห้วยแม่ซ้าย หมู่ที่ 11

ทิศใต้                ติดกับ              ลำน้ำกก

 ทิศตะวันออก     ติดกับ             บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 3

ทิศตะวันตก        ติดกับ              บ้านโป่งผำพัฒนา หมู่ที่ 18

สภาพทางภูมิอากาศ

            ฤดูหนาว : อากาศหนาวปานกลาง  

            ฤดูร้อน : อากาศร้อน ร้อนมาก

            ฤดูฝน: ฝนชุกมาก       

สภาพทางด้านเศรษฐกิจ    (รายได้ของประชากรโดยเฉลี่ย)

            รายได้ประชากรโดยเฉลี่ย 12,000 บาท ต่อครัวเรือน/ปี

การประกอบอาชีพของคนในชุมชน

ค้าขาย                               ร้อยละ 10%

การท่องเที่ยว                      ร้อยละ 60 %

การเกษตรทำไร่  ทำนา        ร้อยละ 60 %

ผลิตภัณฑ์ในชุมชน

ผ้าทอชนเผ่า/ผ้าปักชนเผ่า/หมอนดับกลิ่นใบชา

จำนวนประชากรในหมู่บ้าน

มีทั้งหมด    325   ครัวเรือน  รวมบ้านบริวาร

ประชากรทั้งหมด 2,840 คน   แบ่งเป็น    ชาย 1,455 คน หญิง 1,385 คน

สถานที่สำคัญในหมู่บ้าน เช่น โรงเรียน/วัด/โบสถ์/หน่วยงาน

            โรงเรียนบ้านรวมมิตร             1         แห่ง  

            โบสถ์                                  2         แห่ง

            ศูนย์บริการประชาชน              1         แห่ง

            สถานีอนามัย                         1         แห่ง

หมู่บ้านบริวาร จำนวน 2 หมู่บ้าน

            1.บ้านดอยบ่อ 1

            2.บ้านดอยบอ 2

สถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้าน

            1.ทัวร์ช้างบ้านรวมมิตร

            2.บ่อแก๊สชีวภาพ

            3.ที่สาธิตการทำกระดาษจากมูลช้าง

วัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญในชุมชน

            วันขึ้นปีใหม่

            วันอิสเตอร์

            วันแม่

            วันคริตสมาส

            วันพ่อ

            วันช้างไทย

            ดำหัวผู้นำผู้สูงอายุ

            การทำบุญลำห้วยต้นน้ำลำธาร

มีการจัดตั้งป่าชุมชนในหมู่บ้าน

มีการจัดตั้งเมื่อ      9      มกราคม      2535

ผู้นำหมู่บ้านชุดปัจจุบัน

     ผู้ใหญ่บ้าน นายกำพล เฉลิมเลี่ยมทอง        เบอร์โทรศัพท์ 088-251-7339

     ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายเสน่ห์ วะลา               เบอร์โทรศัพท์ 094-1928374 หรือ 099-3697163

     ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายประพันธ์ มะโนรักษ์     เบอร์โทรศัพท์ 087-1829139

 

กลุ่มองค์กรในหมู่บ้าน

            กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์

            กลุ่มช้าง

            กลุ่มเรือ

            กลุ่มองค์กรตำรวจบ้าน

            กลุ่มกองทุนเงินล้าน

            กลุ่มเลี้ยงวัว

            กลุ่มเลี้ยงหมู

            กลุ่มโครงการกระดาษสา

            กลุ่มศาสนา

            กลุ่มเยาวชน

            กลุ่มอนุรักษ์พันธ์ปลา

            กลุ่มท่องเที่ยวมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

            กลุ่ม อปพร.

            กลุ่ม อสม.

            กลุ่มพืชไร่

            กลุ่มเครดิตยูเนียน

            กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

            กลุ่มประเพณีวัฒนธรรม

            กลุ่มผู้สูงอายุ