หมู่ 1 บ้านห้วยขมใน

หมู่บ้าน ห้วยขมใน  หมู่ที่ 1

 

คำขวัญ                       

ถิ่นหน่อไผ่ขม     เดินชมชาวเขา     ถั่วเน่าเลิศรส    เชิดชูวัฒนธรรมล้านนา

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

เมื่อปี  พ.ศ. 2493  ชาวบ้านจำนวน 7 ครอบครัว ได้อพยพมาจากเมืองเชียงตุง ประเทศพม่ามาตั้งรกรากที่บ้านห้วยขม ซึ่งขณะนั้นเป็นหมู่บ้านบริวารของบ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 9

เมื่อปี พ.ศ. 2493 ได้แยกจากบ้านทุ่งหลวง มาเป็นบ้านห้วยขม หมู่ที่ 10 

เมื่อปี พ.ศ. 2527 เปลี่ยนจากหมู่บ้านห้วยขม หมู่ที่ 10 มาเป็น หมู่บ้านห้วยขม หมู่ที่ 15 ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2535 ได้รับการแบ่งเขตการปกครองจากทางราชการให้เป็น 2 ตำบล คือตำบลแม่ยาว และตำบลดอยฮาง  ก็ได้เปลี่ยนจากบ้านห้วยขม หมู่ที่ 15 มาเป็นบ้านห้วยขมใน หมู่ที่ 1

            สำหรับที่มาของชื่อ เนื่องจากพื้นที่นั้นมีต้นไผ่ขม และต้นมะขม ขึ้นเป็นจำนวนมาก และมีลำห้วย จำนวน 2 สาย จึงเป็นที่มาของชื่อบ้านห้วยขม      

สภาพทางภูมิศาสตร์

เป็นพื้นที่ราบล้อมรอบด้วยภูเขา มีเนื้อที่ประมาณ 1,500 ไร่

 สภาพภูมิอากาศ

สภาพอากาศทั่วไปยังอยู่ในเกณฑ์ดี  มี 3 ฤดู คือ ร้อน ฝน และหนาว

อาณาเขตติดต่อ

            ทิศเหนือ        ติดต่อกับ         ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน

            ทิศใต้            ติดต่อกับ         หมู่บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 9 ต.แม่ยาว

            ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ         หมู่บ้านห้วยขม หมู่ที่ 10 ต.แม่ยาว

            ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ         หมู่บ้านห้วยแม่ซ้าย หมู่ที่ 11 ต.แม่ยาว

สภาพทางด้านเศรษฐกิจ (รายได้ของประชากรโดยเฉลี่ย)

รายได้ประชากรโดยเฉลี่ย   35,000 บาท / ปี

การประกอบอาชีพของคนในชุมชน

ปลูกข้าวนาปี   นาปรัง   ปลูกข้าวโพด ยาสูบ ทำนา ทำสวน และรับจ้างทั่วไป

ผลิตภัณฑ์ในชุมชน

ไม้กวาด   เครื่องจักสาน   ถั่วเน่าอัดแผ่น    หน่อไผ่ดอง    หน่อไผ่อัดปี๊บ และผลิตภัณฑ์ชาวเขา

จำนวนประชากรในหมู่บ้าน

มีทั้งหมด      459     ครัวเรือน

ประชากรทั้งหมด    1377    คน    แบ่งเป็น   ชาย  700   คน   หญิง   677   คน

สถานที่สำคัญ

โบสถ์                          จำนวน  2  แห่ง

วัดห้วยขม                    จำนวน  1  แห่ง

โรงเรียนบ้านห้วยขม     จำนวน  1  แห่ง 

หมู่บ้านบริวาร

จำนวน 1 หมู่บ้าน คือ บ้านลีผ่า

สถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้าน   

  1. หมู่บ้านชาวเขา
  2. วัดห้วยขม
  3. มูลนิธิกระจกเงา

วัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญในชุมชน

  1. วันสำคัญทางพุทธศาสนา เช่น มาฆบูชา  วิสาขบูชา  เป็นต้น  มีการทำบุญตักบาตร
  2. ประเพณียี่เป็ง
  3. ประเพณีของชนเผ่า    เช่น   กินข้าวใหม่

ผู้นำหมู่บ้านชุดปัจจุบัน

ผู้ใหญ่บ้าน           นายอาเกอะ   มาเยอะ       เบอร์โทรศัพท์   082-8903364

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   นายอินทอง   ชุมภูศรี       เบอร์โทรศัพท์   085-7083354     

 

กลุ่มองค์กรในหมู่บ้าน มีดังนี้

  1. กลุ่มจักสาน
  2. กลุ่มถั่วเน่าอัดแผ่น
  3. กลุ่มผักปลอดสารพิษ
  4. กลุ่มออมทรัพย์