หมายเลขติดต่อภายใน

หมายเลขโทรศัพท์เทศบาลตำบลแม่ยาว 053-737-359 (หมายเลขภายใน)

 

สำนักปลัดเทศบาล

115  งานธุรการ

116  งานท่องเที่ยว / งานนิติกร

117  งานพัฒนาชุมชน / งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

118  งานการเจ้าหน้าที่ / งานส่งเสริมสุขภาพ

119  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

        (แจ้งเหตุ 053-737-053)

502  งานทะเบียนราษฎร

 

กองการศึกษา

400-402

 

กองคลัง

201, 204 งานพัสดุ

202  งานการเงิน

203  งานจัดเก็บรายได้

 

กองช่าง

300