สถานที่สำคัญในพื้นที่

สถานที่สำคัญในพื้นที่ตำบลแม่ยาว มีรายละเอียดดังนี้
1. โรงเรียน  7 โรงเรียน 1 สาขา
                    - โรงเรียนแม่ยาววิทยา
                    - โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง
                    - โรงเรียนบ้านห้วยขม
                    - โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย
                    - โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
                    - โรงเรียนบ้านรวมมิตร
                    - โรงเรียนผาขวางพัฒนา
                    - โรงเรียนผาขวางพัฒนา สาขาแคววัวดำ 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10 ศูนย์
                    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว
                    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรวมมิตร
                    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะแล
                    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยแม่ซ้าย
                    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผามูบ
                    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยะฟู
                    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านจะทอ
                    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหลุหลวง
                    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอาดี่
                    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพนาสวรรค์       
3. ลานกีฬา / สนามกีฬาในหมู่บ้าน 12 แห่ง 

4. วัด จำนวน ๘ วัด ได้แก่
                    - วัดห้วยขม หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยขมใน
                    - วัดทรายขาว หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยทรายขาว
                    - วัดริมกก หมู่ที่ ๔ บ้านริมกก
                    - วัดเทพบุญยืน หมู่ที่ ๕ บ้านป่าอ้อ
                    - วัดสันป่ายาง หมู่ที่ ๖ บ้านสันป่ายาง
                    - วัดจอมคีรี หมู่ที่ ๗ บ้านกลางทุ่ง
                    - วัดพนาลัย หมู่ที่ ๘ บ้านทรายมูล
                    - วัดทุ่งหลวง หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งหลวง