เขตการปกครองและจำนวนประชากร

เขตการปกครอง

                เทศบาลตำบลแม่ยาว มีพื้นที่ประมาณ 265.70 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 166,060.04 ไร่ มีจำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครองทั้งหมด 18 หมู่บ้าน และมีบ้านบริวารอีกประมาณ 36 หย่อมบ้าน

 

จำนวนประชากร

               ประชากรในตำบลแม่ยาวประกอบด้วย ชนเชื้อชาติใหญ่ ๆ คือ คนพื้นเมือง (ไทยล้านนา) และชนเผ่า โดยชนเผ่าประกอบด้วย ชนเผ่าอาข่า ลาหู่ กะเหรี่ยง เมี่ยน ม้ง ไทยลื้อ

               ตำบลแม่ยาว มีจำนวนประชากร ตามทะเบียนราษฎรในเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น จำนวน 18,225 คน 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน

จำนวนหลังคาเรือน

จำนวนประชากร (คน)

ชาย

หญิง

รวม

1

  บ้านห้วยขมใน

518

691

704

1,395

2

  บ้านรวมมิตร

1,621

1,145

1,108

2,150

3

  บ้านห้วยทรายขาว

476

607

590

1,032

4

  บ้านริมกก

261

306

358

658

5

  บ้านป่าอ้อ

253

285

281

523

6

  บ้านสันป่ายาง

393

418

480

666

7

  บ้านกลางทุ่ง

282

464

447

820

8

  บ้านทรายมูล

330

329

343

639

9

  บ้านทุ่งหลวง

396

393

445

827

10

  บ้านห้วยขมนอก

805

760

783

1,447

11

  บ้านห้วยแม่ซ้าย

843

1,140

1,116

2,066

12

  บ้านแคววัวดำ

276

368

345

677

13

  บ้านพนาสวรรค์

819

1,386

1,283

2,562

14

  บ้านศิริราษฎร์

290

338

383

727

15

  บ้านออบเสียแหวน

106

262

270

407

16

  บ้านท่าหลุก

107

131

151

272

17

  บ้านดงเจริญ

319

435

462

712

18

  บ้านโป่งผำพัฒนา

232

445

468

773

รวมทั้งสิ้น

8,328

9,908

10,024

18,225

ข้อมูลจากสำนักทะเบียน เทศบาลตำบลแม่ยาว  อำเภอเมืองเชียงราย  ณ  13 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559