เขตการปกครองและจำนวนประชากร

เขตการปกครอง

                เทศบาลตำบลแม่ยาว มีพื้นที่ประมาณ 265.70 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 166,060.04 ไร่ มีจำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครองทั้งหมด 18 หมู่บ้าน และมีบ้านบริวารอีกประมาณ 36 หย่อมบ้าน

 

จำนวนประชากร

               ประชากรในตำบลแม่ยาวประกอบด้วย ชนเชื้อชาติใหญ่ ๆ คือ คนพื้นเมือง (ไทยล้านนา) และชนเผ่า โดยชนเผ่าประกอบด้วย ชนเผ่าอาข่า ลาหู่ กะเหรี่ยง เมี่ยน ม้ง ไทยลื้อ

               ตำบลแม่ยาว มีจำนวนประชากร ตามทะเบียนราษฎรในเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น จำนวน 20,753 คน 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน

จำนวนหลังคาเรือน

จำนวนประชากร (คน)

ชาย

หญิง

รวม

1

  บ้านห้วยขมใน

530

725

757

1,482

2

  บ้านรวมมิตร

1,650

1,156

1,155

2,311

3

  บ้านห้วยทรายขาว

498

595

599

1,194

4

  บ้านริมกก

271

313

354

667

5

  บ้านป่าอ้อ

311

356

248

704

6

  บ้านสันป่ายาง

412

451

530

981

7

  บ้านกลางทุ่ง

296

454

530

981

8

  บ้านทรายมูล

347

338

360

698

9

  บ้านทุ่งหลวง

403

404

437

841

10

  บ้านห้วยขมนอก

818

800

837

1,637

11

  บ้านห้วยแม่ซ้าย

863

1,131

1,096

2,227

12

  บ้านแคววัวดำ

278

368

344

712

13

  บ้านพนาสวรรค์

879

1,405

1,313

2,718

14

  บ้านศิริราษฎร์

306

369

396

765

15

  บ้านออบเสียแหวน

110

328

357

685

16

  บ้านท่าหลุก

124

137

148

285

17

  บ้านดงเจริญ

347

504

522

1,026

18

  บ้านโป่งผำพัฒนา

247

454

460

914

รวมทั้งสิ้น

8,691

10,294

10,459

20,753

ข้อมูลจากสำนักทะเบียน เทศบาลตำบลแม่ยาว  อำเภอเมืองเชียงราย  ณ  28 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562