ประวัติเทศบาลตำบลแม่ยาว

ความเป็นมา

           แม่น้ำสายหลักที่ผ่านตำบลแม่ยาวหลายหมู่บ้าน หล่อเลี้ยงคนในพื้นที่ตำบลแม่ยาว  เรียกได้ว่าเป็นเสมือนสายเลือดของคนตำบลแม่ยาวเลยก็ว่าได้คือ  “น้ำแม่ยาว”  ซึ่งก่อให้เกิดเป็นชุมชนแม่ยาวโดยเรียกตามชื่อสายน้ำแม่ยาว  ว่ากันว่าลำน้ำแม่ยาวมีต้นน้ำจาก อำเภอแม่จัน   จังหวัดเชียงราย   ตำบลแม่ยาว  แต่เดิมนั้นได้แยกมาจากตำบลบ้านดู่  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย   เมื่อประมาณพ.ศ. 2419 และต่อมาปี  พ.ศ.  2535  ตำบลแม่ยาวได้แยกหมู่บ้านทางฝั่งแม่น้ำกกทางทิศใต้ทั้งหมดจำนวน  5  หมู่บ้าน จัดตั้งเป็นตำบลดอยฮาง เนื่องจากพื้นที่มีปัญหาด้านการคมนาคมเพราะตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้ำกก  ซึ่งไม่มีสะพานเชื่อมต่อกันส่งผลให้ยากต่อการติดต่อและการปกครอง

           จากการเป็นชุมชนเกิดขึ้นพัฒนามาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายรัฐบาลในขณะนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาว ได้ยกฐานะจากสภาตำบลแม่ยาว  ตาม  พ.ร.บ. สภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  และประกาศของ กระทรวงมหาดไทยเป็น  อบต. ชั้นที่  5  เมื่อวันที่   23  กุมภาพันธ์    2540   และได้ยกฐานะเป็น  อบต.ชั้นที่   4  เมื่อปี   2542  ปัจจุบันเป็น  อบต.ขนาดเล็ก  มีสมาชิกสภาทั้งหมด   36   คน  มีหมู่บ้านในการปกครองจำนวน   18  หมู่บ้าน  และมีหย่อมบ้านบริวารอีกประมาณ  36  หย่อมบ้าน  ตำบลแม่ยาว ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ไปทางทิศตะวันตก-เฉียงเหนือระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร ลักษณะพื้นที่เป็นภูเขาสูงและที่ราบระหว่าง ภูเขาบางส่วน มีพื้นที่ประมาณ 273.70 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ    171,060.04     ซึ่งถ้าเทียบดูกับตำบลอื่นแล้วถือว่ามีพื้นที่การปกครองที่กว้างขวาง

           เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2552 เทศบาลตำบลแม่ยาว ได้รับการยกฐานะจาก องค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นเทศบาลขนาดกลาง

 

       ลักษณะที่ตั้ง

           เทศบาลตำบลแม่ยาว ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย ไปทางทิศตะวันตก-เฉียงเหนือระยะทางประมาณ  11  กิโลเมตร  ลักษณะพื้นที่เป็นภูเขาสูงและที่ราบระหว่างภูเขาบางส่วน  มีพื้นที่ประมาณ 265.70  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  166,060.04  ไร่  ตั้งอยู่  ณ  อาคารเลขที่  200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่  3 ตำบลแม่ยาว  อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีจำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครองทั้งหมด  18  หมู่บ้าน 38 บ้านบริวาร

 

       อาณาเขตติดต่อ

        ทิศเหนือ               - ติดต่อกับตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน

        ทิศใต้                   - ติดต่อกับตำบลดอยฮาง และตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย

        ทิศตะวันออก        - ติดต่อกับตำบลบ้านดู่ ตำบลริมกก  อำเภอเมืองเชียงราย

        ทิศตะวันตก          - ติดต่อกับตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  และตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย