ความเป็นมาและที่ตั้ง

ความเป็นมาและที่ตั้ง

           เทศบาลตำบลแม่ยาว ได้รับการยกฐานะจาก องค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2552 ปัจจุบันเป็นเทศบาลขนาดกลาง ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ไปทางทิศตะวันตก-เฉียงเหนือระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร ลักษณะพื้นที่เป็นภูเขาสูงและที่ราบระหว่าง ภูเขาบางส่วน

ที่ตั้งและขอบเขต

                เทศบาลตำบลแม่ยาว ตั้งอยู่ที่ 200 หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทรายขาว ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยพื้นที่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ไปทางทิศตะวันตก-เฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร ลักษณะพื้นที่เป็นภูเขาสูงและที่ราบระหว่างภูเขาบางส่วน มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้

        ทิศเหนือ         ติดต่อกับ    เทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน

        ทิศใต้            ติดต่อกับ    ตำบลดอยฮาง และตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง

        ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ    เทศบาลเมืองเชียงราย

        ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ    ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่