เทศบาลตำบลแม่ยาว
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม นำพาประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

การบริหารงานบุคคล

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
เปิดอ่าน 838 ครั้ง
พิมพ์

การบริหารงานบุคคล

 

 

คำสั่งแต่งตั้ง

- คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล

- คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

- คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

- คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

- คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

- คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสื่งแวดล้อม

 


คำสั่งแบ่งงาน

- คำสั่งแบ่งงาน สำนักปลัดเทศบาล

- คำสังแบ่งงาน กองการศึกษา 

- คำสั่งแบ่งงาน กองคลัง

- คำสั่งแบ่งงาน กองช่าง

- คำสั่งแบ่งงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- คำสั่งแบ่งงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 


คำสั่งมอบอำนาจ

- คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล

- คำสั่งมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 


แผนอัตรากำลัง 3 ปี

- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2564 - 2566

- กรอบอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2564 - 2566

- แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ปีงบประมาณ 2564 - 2566

- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุง 1 /2564)

- กรอบอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุง 1 /2564)

- แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ปีงบประมาณ 2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุง 1 /2564) 

 


แผนพัฒนาบุคคลกร 

- แผนพัฒนาบุคคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

 


มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง

- ประเภทบริหารท้องถิ่น

- ประเภทอำนวยการท้องถิ่น

- ประเภทวิชาการ

- ประเภททั่วไป

 


ประกาศ / หลักเกณฑ์ ที่เกียวข้องกับการบริหารงานบุคคล

- ประกาศ ก.ท.จ.ชร. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558

- ประกาศ ก.ท.จ.ชร. เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ พ.ศ.2559

- ประกาศ ก.ท.จ.ชร. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 (การประเมินผล)

- ประกาศ ก.ท.จ.ชร. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2559 (การย้าย)

- ประกาศ ก.ท.จ.ชร. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2559

- ประกาศ ก.ท.จ.ชร. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2559

- ประกาศ ก.ท.จ.ชร. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2559

- ประกาศ ก.ท.จ.ขร. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

- ประกาศ ก.ท.จ.ขร. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563

- ประกาศ ก.ท.จ.ชร. เรื่อง หลักเกณฑ์โครงสร้าง และระดับตำแหน่ง ระบบแท่ง 2559 ลว.29 ม.ค.2559

- ประกาศ ก.ท.จ.ชร. เรื่อง โครงสร้างและระดับตำแหน่ง (ฉ.2) พ.ศ.2563

- ประกาศ คกก.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับ 4) พ.ศ. 2564

- ประกาศ คกก.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

- ประกาศ คกก.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

- ประกาศ คกก.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.2560

- ประกาศการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน เลื่อนระดับ เลื่อนขั้นเงินเดือน ปี 2562

- หลักเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ปี 2563 (ฉบับที่ 2)

- หลักเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ลว.8 ม.ค.2559 (ฉบับ 1)

- หลักเกณฑ์ การเลื่อนระดับสายทั่วไป และสายวิชาการ ปี 2561 (ฉบับจังหวัด)

 


การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

- นโยบายคุณธรรม จริยธรรม ของเทศบาลตำบลแม่ยาว

- ข้อบังคับเทศบาลตำบลแม่ยาวว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น

- การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

- หลักเกณฑ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล

- รายงานผลการบริหารและพัฒนางานทรัพยากรบุคคล

- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 

เทศบาลตำบลแม่ยาว

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
maeyaomail@gmail.com

สถิติการเข้าชม

วันนี้
57 คน
เดือนนี้
4213 คน
ปีนี้
4213 คน
ทั้งหมด
8483 คน
ออนไลน์
1 คน
© 2022 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft