เทศบาลตำบลแม่ยาว
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม นำพาประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564
เปิดอ่าน 730 ครั้ง
พิมพ์

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564

เทศบาลตำบลแม่ยาว

 


 

ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ 

สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน เทศบาลตำบลแม่ยาว

 

เดือน

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

หมายเหตุ

มกราคม

X

X

X

 

กุมภาพันธ์

X

X

X

 

มีนาคม

X

X

X

 

เมษายน

X

1

X

 

พฤษภาคม

X

X

X

 

มิถุนายน

X

X

X

 

กรกฎาคม

X

X

X

 

สิงหาคม

X

X

 

 

กันยายน

X

X

 

 

ตุลาคม

X

X

 

 

พฤศจิกายน

1

X

 

 

ธันวาคม

X

X

 

 

รวม

1

1

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

 

หมายเหตุ  เครื่องหมาย X หมายถึง ไม่มีเรื่องร้องเรียน

 

สรุปผล  

1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  1  เรื่อง )

- การขอขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 13 บ้านพนาสวรรค์ (บ้านลอบือ)  >> เอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่ <<

2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  1  เรื่อง )

- การขอขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 18 บ้านโป่งผำพัฒนา  >> เอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่ <<

3. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564)

- จำนวนเรื่องร้องเรียน    0   เรื่อง 

- อยู่ระหว่างดำเนินการ   0  เรื่อง

- เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  0  เรื่อง

 

 


 

ข้อมูลเชิงสถิติ การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

ดือน

จำนวนผู้มาใช้บริการ/ราย หมายเหตุ

ตุลาคม 2563

6  

พฤศจิกายน 2563

0  

ธันวาคม 2563

0  

มกราคม 2564

0  

กุมภาพันธ์ 2564

3  

มีนาคม 2564

0  

เมษายน 2564

0  

พฤษภาคม 2564

   

มิถุนายน 2564

   

กรกฎาคม 2564 

   

 

 


 

ข้อมูลเชิงสถิติ การจัดเก็บขยะมูลฝอย

 

แบบบันทึกปริมาณขยะ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว
หน่วยงาน สัญลักษณ์สี งบประมาณ 2564

ตุลาคม 2563

(กก.)

พฤศจิกายน 2563

(กก.)

ธันวาคม 2563

(กก.)

มกราคม 2564

(กก.)

กุมภาพันธ์ 2564

(กก.)

มีนาคม 2564

(กก.)

อาคารสำนักงาน (สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง) แดง 67.3 45.4 38.3 35.4 48.8 29
ศูนย์ฝึกอาชีพ งานสวนฯ ศนย์ฟื้นฟูฯ ห้องพัฒนาชุมชน ขาว+แดง 18.2 11 11.8 10.1 15 3
กองการศึกษา ฟ้า 26 11.6 18.8 54 9.2 10
สำนักทะเบียนและบัตร เขียว 4 2 3 0 5 0
ร้านค้าสวัสดิการ เหลือง 11 18 17 8 9 0
อาคารป้องกัน และโซนบ้านพักพนักงาน ขาว 52.3 23 9 27 24 6
บ้านพักปลัดเทศบาล ยางรัด 3 3.2 17.2 12.4 11.6 11.5
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลางทุ่ง น้ำเงิน+ขาว 15 0 11 7 0 4.5
ปริมาณขยะไม่มีสัญลักษณ์ (กก.) 116 34.2 100.8 94 43.2 33
รวม 312.8 148.4 226.9 247.9 165.8 97
รวมทั้งสิ้น 1198.8

 

 

 

ตารางบันทึกปริมาณขยะ ชุมชน
งบประมาณ 2564
ที่ หมู่บ้าน หมู่ที่ ตุลาคม 2563 (กก.) พฤศจิกายน 2563 (กก.) ธันวาคม 2563 (กก.) มกราคม 2564 (กก.) กุมภาพันธ์ 2564 (กก.)

มีนาคม 2564

(กก.)

1 บ้านทุ่งหลวง 9  10,310 10,968  7,632   10,219  8,197   9,894
2 บ้านศิริราษฎร์ 14  11,043  12,175 10,987  12,953   10,763   8,330
3 บ้านท่าหลุก 16 7,536 7,388 10,678    9,190   7,556  5,693
4 บ้านทรายมูล 8 14,210  14,799 12,640    12,890   9,885  14,122
5 บ้านดงเจริญ 17 9,695 14,780  6,804   9,066 9,066  5,844
6 บ้านห้วยขม 1  10,231  12,184   11,077  10,870  11,051 8,904
7 บ้านห้วยแม่ซ้าย 11 13,079  13,649 14,763 13,271   8,941 13,666
8 บ้านริมกก 4 5,428  6,103  6,910   5,285   5,770  5,067
9 บ้านป่าอ้อ 5 9,280  10,369 10,830  10,965  12,125  13,688
  รวมทั้งสิ้น 90,812  102,415  92,321 94,709 83,354 85,208
    548,819

 

 

 ข้อมูลเชิงสถิติ การให้บริการน้ำอุปโภค - บริโภค

 สรุปการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งตำบลแม่ยาวประจำปี 2564 ระหว่างเดือน มกราคม - เมษายน ๒๕๖๔

 

หมู่ที่

ตุลาคม 

2563(ลิตร)

พฤศจิกายน

2563(ลิตร)

ธันวาคม

2563(ลิตร)

มกราคม 2564(ลิตร)

กุมภาพันธ์ 2564(ลิตร)

มีนาคม 2564(ลิตร)

เมษายน 2564(ลิตร)

1

- - -

7,000

4,000

-

21,000

2

- - -

4,000

11,000

15,000

4,000

3

- - -

-

4,000

22,000

14,000

4

- - -

4,000

8,000

11,000

11,000

5

- - -

14,000

-

27,000

19,000

6

- - -

-

-

8,000

-

7

- - -

-

-

-

4,000

8

- - -

11,000

16,000

20,000

16,000

9

- - -

4,000

20,000

4,000

-

10

- - -

-

-

7,000

34,000

11

- - -

-

-

8,000

-

12

- - -

-

40,000

22,000

11,000

13

- - -

-

-

-

-

14

- - -

-

4,000

11,000

41,000

15

- - -

-

-

-

-

16

- - -

-

-

-

-

17

- - -

4,000

4,000

7,000

4,000

18

- - -

-

8,000

7,000

-

รวม

0 0 0

48,000

119,000

169,000

179,000

       

 

 


 

          ข้อมูลเชิงสถิติ ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

สถิติการแพทย์ฉุกเฉินเดือน จำนวน/เคส
ตุลาคม 2563 44
พฤศจิกายน 2563 29
ธันวาคม  2563 38
มกราคม  2564 41
กุมภาพันธ์ 2564 28
มีนาคม  2564 39
รวม 214

 

เทศบาลตำบลแม่ยาว

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
maeyaomail@gmail.com

สถิติการเข้าชม

วันนี้
71 คน
เดือนนี้
3985 คน
ปีนี้
24437 คน
ทั้งหมด
28493 คน
ออนไลน์
1 คน
© 2021 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft