เทศบาลตำบลแม่ยาว
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม นำพาประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

เทศบัญญัติ / แผนพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564
เปิดอ่าน 904 ครั้ง
พิมพ์

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565  >>คลิกเพื่อดู<<

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565  เพิ่มเติมครั้งที่ 1  >>คลิกเพื่อดู<<

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565  เพิ่มเติมครั้งที่ 2  >>คลิกเพื่อดู<<

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565  แก้ไขครั้งที่ 1 (ประจำปี 2563) >>คลิกเพื่อดู<<

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565  เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1  >>คลิกเพื่อดู<<

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565  แก้ไขครั้งที่ 1 (ประจำปี 2564) >>คลิกเพื่อดู<<

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565  แก้ไขครั้งที่ 2  >>คลิกเพื่อดู<<

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565  เพิ่มเติมครั้งที่ 1  >>คลิกเพื่อดู<<

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565  เพิ่มเติมครั้งที่ 2  >>คลิกเพื่อดู<<

 


 

เทศบัญญัติ

 

เทศบัญญัติงบประมาณรายปี ประจำปี 2563  >>คลิกเพื่อดู<<

เทศบัญญัติงบประมาณรายปี ประจำปี 2564  >>คลิกเพื่อดู<<

เทศบัญญัติงบประมาณรายปี ประจำปี 2565  >>คลิกเพื่อดู<<

 


 

แผนการดำเนินงาน

 

แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563  >>คลิกเพื่อดู<<

แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564  >>คลิกเพื่อดู<<

 


 

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562  >>คลิกเพื่อดู<<

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563  >>คลิกเพื่อดู<<

 

 


 

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน)

 

สรุปรายงานแผนการใช้จ่ายแยกตามไตรมาส 1 และ 2  ประจำปี พ.ศ. 2564  >>คลิกเพื่อดู<<

รายงานผลการใช้จ่ายรายจ่ายจริง เดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 (แยกตามแผนงาน) >>คลิกเพื่อดู<<

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 (6 เดือนแรก) >>คลิกเพื่อดู<<

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน เดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 (6 เดือนแรก) >>คลิกเพื่อดู<<

 


 

เทศบัญญัติที่ไม่ใช่เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

 

เทศบัญญัติการจัดการขยะมูลฝอย  >>คลิกเพื่อดู<<

เทศบัญญัติ ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข >>คลิกเพื่อดู<<

เทศบัญญัติ ควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย >>คลิกเพื่อดู<<

เทศบัญญัติ ลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ >>คลิกเพื่อดู<<

เทศบัญญัติ ตลาด แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 2563 >>คลิกเพื่อดู<<

เทศบัญญัติ ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารฯ 2563 >>คลิกเพื่อดู<<

 

 

เทศบาลตำบลแม่ยาว

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
maeyaomail@gmail.com

สถิติการเข้าชม

วันนี้
72 คน
เดือนนี้
3986 คน
ปีนี้
24438 คน
ทั้งหมด
28496 คน
ออนไลน์
2 คน
© 2021 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft