เทศบาลตำบลแม่ยาว
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม นำพาประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

เทศบัญญัติ / แผนพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565
เปิดอ่าน 3114 ครั้ง
พิมพ์

 

เทศบัญญัติ

 

เทศบัญญัติงบประมาณรายปี ประจำปีงบประมาณ 2563  >> คลิกเพื่อดู <<

เทศบัญญัติงบประมาณรายปี ประจำปีงบประมาณ 2564  >> คลิกเพื่อดู <<

เทศบัญญัติงบประมาณรายปี ประจำปีงบประมาณ 2565  >> คลิกเพื่อดู <<

 

 


แผนพัฒนาท้องถิ่น

 

-  แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565  >> คลิกเพื่อดู <<

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565  เพิ่มเติมครั้งที่ 1  >> คลิกเพื่อดู <<

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565  เพิ่มเติมครั้งที่ 2  >> คลิกเพื่อดู <<

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565  แก้ไขครั้งที่ 1 (ประจำปี 2563) >> คลิกเพื่อดู <<

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565  เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1  >> คลิกเพื่อดู <<

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565  แก้ไขครั้งที่ 1 (ประจำปี 2564) >> คลิกเพื่อดู <<

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565  แก้ไขครั้งที่ 2 (ประจำปี 2564) >> คลิกเพื่อดู <<

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565  เพิ่มเติมครั้งที่ 1  >> คลิกเพื่อดู <<

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565  เพิ่มเติมครั้งที่ 2  >> คลิกเพื่อดู <<

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565  แก้ไขครั้งที่ 1 (ประจำปี 2565)  >> คลิกเพื่อดู <<

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565  เพิ่มเติมครั้งที่ 1  >> คลิกเพื่อดู <<

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565  เพิ่มเติมครั้งที่ 2  >> คลิกเพื่อดู <<

 

-  แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 - 2570 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 - 2570  >> คลิกเพื่อดู <<

 

 


 

แผนการดำเนินงาน

 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563  >> คลิกเพื่อดู <<

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564  >> คลิกเพื่อดู <<

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565  >> คลิกเพื่อดู <<

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 >> คลิกเพื่อดู <<

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 >> คลิกเพื่อดู <<

 


 

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562  >> คลิกเพื่อดู <<

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563  >> คลิกเพื่อดู <<

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564  >> คลิกเพื่อดู <<

 

 


 

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน)

 

สรุปรายงานแผนการใช้จ่ายแยกตามไตรมาส 1 และ 2  ประจำปี พ.ศ. 2564  >> คลิกเพื่อดู <<

รายงานผลการใช้จ่ายรายจ่ายจริง เดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 (แยกตามแผนงาน)  >> คลิกเพื่อดู <<

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 (6 เดือนแรก)  >> คลิกเพื่อดู <<

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน เดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 (6 เดือนแรก)  >> คลิกเพื่อดู <<

 

สรุปรายงานแผนการใช้จ่ายแยกตามไตรมาส 3 และ 4  ประจำปี พ.ศ. 2564  >> คลิกเพื่อดู <<

รายงานผลการใช้จ่ายรายจ่ายจริง เดือน เมษายน - กันยายน 2564 (แยกตามแผนงาน)  >> คลิกเพื่อดู <<

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน เมษายน - กันยายน 2564 (6 เดือนหลัง)  >> คลิกเพื่อดู <<

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน เดือน เมษายน - กันยายน 2564 (6 เดือนหลัง) >> คลิกเพื่อดู <<

 

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน)

 

สรุปรายงานแผนการใช้จ่ายแยกตามไตรมาส 1 และ 2  ประจำปี พ.ศ. 2565  >> คลิกเพื่อดู <<

รายงานผลการใช้จ่ายรายจ่ายจริง เดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 (แยกตามแผนงาน)  >> คลิกเพื่อดู <<

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 (6 เดือนแรก)  >> คลิกเพื่อดู <<

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน เดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 (6 เดือนแรก) >> คลิกเพื่อดู <<

 

 


 

โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

 

-  ประจำปีงบประมาณ 2565

โอนครั้งที่ 1  >> คลิกเพื่อดู <<

โอนครั้งที่ 2  >> คลิกเพื่อดู <<

โอนครั้งที่ 3  >> คลิกเพื่อดู <<

โอนครั้งที่ 4  >> คลิกเพื่อดู <<

โอนครั้งที่ 5  >> คลิกเพื่อดู <<

โอนครั้งที่ 6  >> คลิกเพื่อดู <<

โอนครั้งที่ 7  >> คลิกเพื่อดู <<

โอนครั้งที่ 8  >> คลิกเพื่อดู <<

โอนครั้งที่ 9  >> คลิกเพื่อดู <<

 


 

เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณประจำปี

 

-  ประจำปีงบประมาณ 2565

เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1  >> คลิกเพื่อดู <<

เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2  >> คลิกเพื่อดู <<

เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3  >> คลิกเพื่อดู <<

เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4  >> คลิกเพื่อดู <<

 


 

เทศบัญญัติอื่น ๆ 

 

เทศบัญญัติการจัดการขยะมูลฝอย  >> คลิกเพื่อดู <<

เทศบัญญัติ ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข  >> คลิกเพื่อดู <<

เทศบัญญัติ ควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย  >> คลิกเพื่อดู <<

เทศบัญญัติ ลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่  >> คลิกเพื่อดู <<

เทศบัญญัติ ตลาด แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 2563  >> คลิกเพื่อดู <<

เทศบัญญัติ ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารฯ 2563  >> คลิกเพื่อดู <<

 

 

เทศบาลตำบลแม่ยาว

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
maeyaomail@gmail.com
saraban@maeyao.go.th

สถิติการเข้าชม

วันนี้
94 คน
เดือนนี้
243 คน
ปีนี้
40385 คน
ทั้งหมด
40722 คน
ออนไลน์
1 คน
© 2022 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft