เทศบาลตำบลแม่ยาว
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ประชาชนมีความสุข ชุมชนเข็มเเข็งและมีส่วนร่วม"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

ข้อมูลหมู่บ้านและจำนวนประชากร

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564
เปิดอ่าน 234 ครั้ง
พิมพ์

เทศบาลตำบลแม่ยาว มีเขตการปกครองทั้งหมด 18 หมู่บ้านหลัก 38 บ้านบริวาร ดังนี้

 

หมู่บ้าน  บ้านบริวาร
       หมู่ที่ 1  บ้านห้วยขมใน     บ้านลีผ่า
       หมู่ที่ 2  บ้านรวมมิตร     บ้านดอยบ่อ 2
       หมู่ที่ 3  บ้านห้วยทรายขาว     บ้านเขื่อนแก้ว, บ้านห้วยน้ำริน, บ้านสามแยกบงแดง, บ้านห้วยส่างกรณ์
       หมู่ที่ 4  บ้านริมกก     บ้านเกาะ, บ้านป่าอ้อใหม่
       หมู่ที่ 5  บ้านป่าอ้อ  
       หมู่ที่ 6  บ้านสันป่ายาง     บ้านดอยยาว
       หมู่ที่ 7  บ้านกลางทุ่ง     บ้านสุขใจ
       หมู่ที่ 8  บ้านทรายมูล  
       หมู่ที่ 9  บ้านทุ่งหลวง  
       หมู่ที่ 10 บ้านห้วยขมนอก     บ้านสุขเกษม, บ้านห้วยชมภู, บ้านหนองผักหนาม,
    บ้านสองแควพัฒนา, บ้านขุนน้ำแม่ยาว
       หมู่ที่ 11 บ้านห้วยแม่ซ้าย     บ้านอาจ่า, บ้านอาผ่า, บ้านจะแล, บ้านยะฟู, บ้านปูเขาะ, บ้านอาดุ
       หมู่ที่ 12 บ้านแคววัวดำ     บ้านผามูบ
       หมู่ที่ 13 บ้านพนาสวรรค์     บ้านห้วยหลุหลวง, บ้านอาดี่, บ้านลอบือ, บ้านป่าแล, บ้านหมอผี,
    บ้านอาเกอะ 1, บ้านจะสอป่า, บ้านห้วยสักกอง, บ้านอาเกอะ 2,
    บ้านใหม่พัฒนา
       หมู่ที่ 14 บ้านศิริราษฎร์  
       หมู่ที่ 15 บ้านออบเสือแหวน     บ้านสามเส้า
       หมู่ที่ 16 บ้านท่าหลุก  
       หมู่ที่ 17 บ้านดงเจริญ     บ้านสันเจริญ, บ้านห้วยปูเจริญ
       หมู่ที่ 18 บ้านโป่งผำพัฒนา     บ้านจะต๋อเบอ, บ้านจะทอ, บ้านจะฟูจะก่า

                       


สถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน ตรวจสอบข้อมูลแยกรายพื้นที่ ระดับตำบล/แขวง
เขตพื้นที่ ตำบลแม่ยาว ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย 

 

พื้นที่ ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) จำนวน(ครัวเรือน)
หมู่ที่ 0 แม่ยาว 16    14 30 1
หมู่ที่ 1 ห้วยขมใน 773  808  1,581 547
หมู่ที่ 2 รวมมิตร 1,190 1,190  2,380 1,660
หมู่ที่ 3 ห้วยทรายขาว  602   619 1,221 517
หมู่ที่ 4 ริมกก  312 346  658 275
หมู่ที่ 5 ป่าอ้อ 371  369 740 368
หมู่ที่ 6 สันป่ายาง  485 565 1,050 433
หมู่ที่ 7 กลางทุ่ง    452  448  900 302
หมู่ที่ 8 ทรายมูล   341  365  706 415
หมู่ที่ 9 ทุ่งหลวง  411 446  857 411
หมู่ที่ 10 ห้วยขม   847  912 1,759 846
หมู่ที่ 11 ห้วยแม่ซ้าย 1,117  1,094 2,211 875
หมู่ที่ 12 แคววัวดำ  367  345  712 281
หมู่ที่ 13 พนาสวรรค์  1,435  1,354 2,789 919
หมู่ที่ 14 ศิริราษฎร์  357 399  766 314
หมู่ที่ 15 ออบเสือแหวน 369 393  762 110
หมู่ที่ 16 ท่าหลุก  154 154   308 133
หมู่ที่ 17 ดงเจริญ  637 653 1,290 363
หมู่ที่ 18 โป่งผำพัฒนา 470  468 938  254
รวม 10,716  10,942   21,658 9,024

 

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 

 


 

เทศบาลตำบลแม่ยาว

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359 , 085-7140565
053721165
Meayaomail@gmail.com
@mbg7395d
@Meayaomunicipality
เทศบาลตำบลแม่ยาว เชียงราย

สถิติการเข้าชม

วันนี้
27 คน
เดือนนี้
1328 คน
ปีนี้
2851 คน
ทั้งหมด
4206 คน
ออนไลน์
2 คน
© 2021 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.meayao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft