เทศบาลตำบลแม่ยาว
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม นำพาประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

เมื่อวันที่ 03 มีนาคม 2564
เปิดอ่าน 511 ครั้ง
พิมพ์

ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น

 

ด้านที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน
1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 1. การเศรษฐกิจ 1. เคหะและชุมชน
2. อุตสาหกรรมและการโยธา
2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 1. บริหารทั่วไป
2. บริการชุมชนและสังคม
3. งบกลาง
1. การรักษาความสงบภายใน
2. สังคมสงเคราะห์
3. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
4. การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
5. งบกลาง
3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 1. การเศรษฐกิจ 1. การเกษตร
2. การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
4 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 1. บริการชุมชนและสังคม 1. การศึกษา
2. สาธารณสุข
5 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 1. การเศรษฐกิจ 1. การเกษตร
2. เคหะและชุมชน
6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 1. บริหารทั่วไป 1. งานบริหารงานทั่วไป
2. งบกลาง

เทศบาลตำบลแม่ยาว

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
maeyaomail@gmail.com

สถิติการเข้าชม

วันนี้
70 คน
เดือนนี้
3984 คน
ปีนี้
24436 คน
ทั้งหมด
28490 คน
ออนไลน์
2 คน
© 2021 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft