เทศบาลตำบลแม่ยาว
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม นำพาประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

กฎหมายที่จำเป็น

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564
เปิดอ่าน 598 ครั้ง
พิมพ์

กฎหมายที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับเทศบาล

 

 

พ.ร.บ / พ.ร.ก

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  >> คลิกที่นี่ <<

- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  >> คลิกที่นี่ <<

- พระราชบัญญัติการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542   >> คลิกที่นี่ <<

 


 

ระเบียบและกฎกระทรวง

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินจ่ายเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  >> คลิกที่นี่ <<

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560   >> คลิกที่นี่ <<

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554   >> คลิกที่นี่ <<

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2543 >> คลิกที่นี่ <<

 


 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล

- เทศบัญญัติ การจัดการมูลฝอย  >> คลิกที่นี่ <<

- เทศบัญญัติ ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข   >> คลิกที่นี่ <<

- เทศบัญญัติ ควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย  >> คลิกที่นี่ <<

- เทศบัญญัติ ลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่  >> คลิกที่นี่ <<

- เทศบัญญัติ การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2563  >> คลิกที่นี่ <<

- เทศบัญญัติ การควบคุมกิจการตลาด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563  >> คลิกที่นี่ <<

- ข้อบัญญัติเรียกเก็บค่าตอบแทนรายปี  >> คลิกที่นี่ <<

- ข้อบังคับกำหนดอัตราการเรียกเก็บภาษีอากร  >> คลิกที่นี่ <<

- ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น (ห้ามใช้รถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด)  >> คลิกที่นี่ <<

 

 

เทศบาลตำบลแม่ยาว

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
maeyaomail@gmail.com

สถิติการเข้าชม

วันนี้
65 คน
เดือนนี้
4221 คน
ปีนี้
4221 คน
ทั้งหมด
8507 คน
ออนไลน์
1 คน
© 2022 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft