ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

 

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 1 (ภ.ด.ส.1) เขตพื้นที่การปกครองเทศบาลตำบลแม่ยาว


โซน 03D

/userfiles/files/03D.pdf

โซน 03J

/userfiles/files/03J.pdf

โซน 03K

/userfiles/files/03K.pdf


โซน 04A

/userfiles/files/04A.pdf

โซน 04B

/userfiles/files/04B.pdf

โซน 04D

/userfiles/files/04D.pdf


โซน 05A

/userfiles/files/05A.pdf

โซน 05G

/userfiles/files/05G.pdf

โซน 05H

/userfiles/files/05H.pdf

โซน 05J

/userfiles/files/05J.pdf

โซน 05K

/userfiles/files/05K.pdf


โซน 06B

/userfiles/files/06B.pdf

โซน 06C

/userfiles/files/06C.pdf

โซน 06D

/userfiles/files/06D.pdf

โซน 06D-2

/userfiles/files/06D-2.pdf

โซน 06E

/userfiles/files/06E.pdf

โซน 06F

/userfiles/files/06F.pdf


โซน 09I

/userfiles/files/09I.pdf

โซน 09K

/userfiles/files/09K.pdf

โซน 09L

/userfiles/files/09L.pdf

โซน 09M

/userfiles/files/09M.pdf

โซน 09M-2

/userfiles/files/09M-2.pdf

โซน 09N

/userfiles/files/09N.pdf


โซน 010A

/userfiles/files/10A.pdf

โซน 010B

/userfiles/files/10B.pdf

โซน 010C

/userfiles/files/10C.pdf

โซน 010D

/userfiles/files/10D.pdf

โซน 010E

/userfiles/files/10E.pdf

โซน 010F

/userfiles/files/10F.pdf

โซน 010G

/userfiles/files/10G.pdf

โซน 010H

/userfiles/files/10H.pdf

โซน 010H-2

/userfiles/files/10H-2.pdf

โซน 010I

/userfiles/files/10I.pdf

โซน 010J

/userfiles/files/10J.pdf

โซน 010K

/userfiles/files/10K.pdf


โซน 011A

/userfiles/files/11A.pdf

โซน 011B

/userfiles/files/011B.pdf

โซน 011E

/userfiles/files/11E.pdf

โซน 011F

/userfiles/files/011F.pdf

โซน 011G

/userfiles/files/011G.pdf

โซน 011H

/userfiles/files/11H.pdf

โซน 011I

/userfiles/files/011I.pdf

โซน 011J

/userfiles/files/11J.pdf

โซน 011K

/userfiles/files/011K.pdf

โซน 011H

/userfiles/files/11H.pdf


บริษัท

/userfiles/files/Company.pdf