ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 3 (ภดส.3) เขตพื้นที่การปกครองเทศบาลตำบลแม่ยาว

/userfiles/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%20(%E0%B8%A0%E0%B8%94%E0%B8%AA_3)%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%202.pdf


โซน 03 D

/userfiles/files/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%99%2003%20D.pdf

โซน 03 J

/userfiles/files/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%99%2003%20J.pdf

โซน 03 K

/userfiles/files/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%99%2003%20K.pdf


โซน 04 A

/userfiles/files/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%99%2004%20A.pdf

โซน 04 B

/userfiles/files/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%99%2004%20B.pdf

โซน 04 D

/userfiles/files/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%99%2004%20D.pdf


โซน 05 A

/userfiles/files/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%99%2005%20A.pdf

โซน 05 G

/userfiles/files/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%99%2005%20G.pdf

โซน 05 H

/userfiles/files/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%99%2005%20H.pdf

โซน 05 J

/userfiles/files/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%99%2005%20J.pdf

โซน 05 K

/userfiles/files/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%99%2005%20K.pdf


โซน 06 B

/userfiles/files/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%99%2006%20B.pdf

โซน 06 C

/userfiles/files/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%99%2006%20C.pdf

โซน 06 D

/userfiles/files/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%99%2006%20D.pdf

โซน 06 D-2

/userfiles/files/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%99%2006%20D-2.pdf

โซน 06 E

/userfiles/files/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%99%2006%20E.pdf


โซน 08 C

/userfiles/files/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%99%2008%20C.pdf


โซน 09 F

/userfiles/files/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%99%2009%20F.pdf

โซน 09 I

/userfiles/files/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%99%2009%20I.pdf

โซน 09 L

/userfiles/files/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%99%2009%20L.pdf

โซน 09 L-2

/userfiles/files/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%99%2009%20L-2.pdf

โซน 09 M

/userfiles/files/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%99%2009%20M.pdf

โซน 09 M-2

/userfiles/files/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%99%2009%20M-2.pdf

โซน 09 N

/userfiles/files/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%99%2009%20N.pdf


โซน 010 F

/userfiles/files/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%99%20010%20F.pdf

โซน 010 G

/userfiles/files/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%99%20010%20G.pdf

โซน 010 H

/userfiles/files/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%99%20010%20H.pdf

โซน 010 H-2

/userfiles/files/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%99%20010%20H-2.pdf

โซน 010 I

/userfiles/files/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%99%20010%20I.pdf

โซน 010 K

/userfiles/files/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%99%20010%20K.pdf


โซน 011 A

/userfiles/files/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%99%20011%20A.pdf

โซน 011 B

/userfiles/files/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%99%20011%20B.pdf

โซน 011 E

/userfiles/files/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%99%20011%20E.pdf

โซน 011 G

/userfiles/files/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%99%20011%20G.pdf

โซน 011 H

/userfiles/files/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%99%20011%20H.pdf

โซน 011 I

/userfiles/files/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%99%20011%20I.pdf

โซน 011 J

/userfiles/files/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%99%20011%20J.pdf

โซน 011 K

/userfiles/files/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%99%20011%20K.pdf


ส.ป.ก. 4-01

/userfiles/files/%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%81.pdf