ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว ประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสาย ชร.ถ.31-001(ตอนบ้านดอยยาว หมูที่ 6-บ้านทรายมูล หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ยาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. 2019-10-16-7924494 35 ครั้ง