รายงานผลการตรวจสอบบัญชี และงบการเงินของเทศบาลตำบลแม่ยาว จาก สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. 2019-02-21-3391234 6 ครั้ง
2. 2019-02-21-3139813 4 ครั้ง
3. 2019-02-21-1964828 4 ครั้ง
4. 2019-02-21-8781984 3 ครั้ง
5. 2019-02-21-9258233 2 ครั้ง
6. 2019-02-21-7662496 3 ครั้ง
7. 2019-02-21-8647553 3 ครั้ง
8. 2019-02-21-2837612 2 ครั้ง
9. 2019-02-21-2918128 3 ครั้ง
10. 2019-02-21-7996825 3 ครั้ง
11. 2019-02-21-6782886 2 ครั้ง
12. 2019-02-21-4668627 3 ครั้ง
13. 2019-02-21-4657823 3 ครั้ง