ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเชื่อมระหว่าง บ้านแคววัวดำ หมู่ที่ ๑๒ - บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่ยาว ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ในภาพอาจจะมี ข้อความ