ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่เพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ ตลอดจนการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์อื่นๆ ในกิจกรรม หรือโครงการของเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง