ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการหล่อเทียนและถวายเทียน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการหล่อเทียนและถวายเทียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------

                   ตามที่เทศบาลตำบลแม่ยาว ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการหล่อเทียนและถวายเทียน จำนวน 6 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง การประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

                   ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการหล่อเทียนและถวายเทียน จำนวน 6 รายการ  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ วิมุตติเชียงราย โดยเสนอราคาจำนวนเงินทั้งสิ้น  20,560.- บาท (สองหมื่นห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                            

                                               ประกาศ ณ   วันที่   5   กรกฎาคม   พ.ศ. 2561

 

 

 

                                                                     (นายพงษ์พันธ์  ต๊ะถา)

    นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว