ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------

                   ตามที่เทศบาลตำบลแม่ยาว ได้มีโครงการ จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 1x3 ตารางเมตร จำนวน 4 ป้าย  และป้ายโครงการ ขนาด 1.5x4.0 ตารางเมตร จำนวน 1 ป้าย รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน  5 ป้าย  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง การประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

                   ค่าจัดจ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ ขนาด 1x3 ตารางเมตร จำนวน 4 ป้าย และป้ายโครงการขนาด 1.5x4.0 ตารางเมตร จำนวน 1 ป้าย รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 5 ป้าย  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท โฟร์ดีซัพพลาย จำกัด โดยเสนอราคาจำนวนเงินทั้งสิ้น  2,160.- บาท (สองพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)     รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                            

                                               ประกาศ ณ   วันที่   5   กรกฎาคม   พ.ศ. 2561

 

 

 

                                                                     (นายพงษ์พันธ์  ต๊ะถา)

    นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว