ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการท่องเที่ยวกลุ่มร้านค้าชุมชนหมู่บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 3

 

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------

                   ตามที่เทศบาลตำบลแม่ยาว ได้มีโครงการ จ้างเหมาทำป้ายไวตามโครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการท่องเทียวกลุ่มร้านค้าชุมชนหมู่บ้านห้วยน้ำริน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ หมู่บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จำนวน 3 ป้าย รายละเอียดดังนี้

          1. ป้ายไวนิล ขนาด 3 X 1  เมตร              จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 360 บาท

         2. ป้ายไวนิล ขนาด 4  X 3  เมตร             จำนวน 1 ป้าย  เป็นเงิน 1,440 บาท

         3. ป้ายไวนิล ขนาด 5.48  X 0.60  เมตร    จำนวน 1 ป้าย  เป็นเงิน 395 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,195 บาท (สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง การประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

                   ค่าจัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน  3   ป้าย  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่  บริษัท โฟร์ดี ซัพพลาย จำกัด  (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาจำนวนเงินทั้งสิ้น  2,195.- บาท  (สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน ) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                          

                                               ประกาศ ณ   วันที่ 15  พฤษภาคม   พ.ศ. 2561

 

                                                                                                                   (นายพงษ์พันธ์  ต๊ะถา)

                                                    นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว