ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานกองสาธารณสุข

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่ยาว จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..................................................................................

          ตามที่ เทศบาลตำบลแม่ยาวได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ         กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่ยาว ให้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว มีวัสดุสำนักงานใช้ครบและเพียงพอกับความต้องการ สามารถดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                    

                   ผู้ที่ได้รับคัดเลือกได้แก่ ร้านอัฐพลเครื่องเขียน โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 5,624.- บาท            (-ห้าพันหกร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน-) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

                                                                                                      ประกาศ ณ วันที่  7  พฤษภาคม  พ.ศ.2561

 

 

                                                                                                                     (นายพงษ์พันธ์  ต๊ะถา)

                                                                                                                 นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว