ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการตำบลแม่ยาว จำนวน 5 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ

ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการตำบลแม่ยาว จำนวน 5 หลัง

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..................................................................................

                   ตามที่ เทศบาลตำบลแม่ยาวได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการตำบลแม่ยาว จำนวน 5 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                   ผู้ที่ได้รับคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมศักดิ์วัสดุก่อสร้าง โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น  100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                                                            ประกาศ ณ วันที่  7  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561

 

                                                                                  (นายพงษ์พันธ์  ต๊ะถา)

                                                                               นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว