สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2561

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว

เรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแม่ยาว

………………………………

 

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกเดือน เพื่อเป็นดรรชนีสำหรับการตรวจดูของประชาชน นั้น

ในการนี้เทศบาลตำบลแม่ยาว สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑,๒,๓) ในรอบเดือน เมษายน  ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑

 

                               (นายพงษ์พันธ์  ต๊ะถา)

                                 นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. 2018-05-08-3773249 34 ครั้ง