ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว

 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..................................................................................

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ เทศบาลตำบลแม่ยาว ได้มีโครงการ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านอัฐพลเครื่องเขียน (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๖๗๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ วันที่  ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

   
 

 

 

 

                                                                                  (นายพงษ์พันธ์  ต๊ะถา)

                                                                               นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว