ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดสถานที่และตกแต่งสถานที่ ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน “หลักสูตรจัดตั้ง” เทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่และตกแต่งสถานที่

ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..................................................................................

          ตามที่ เทศบาลตำบลแม่ยาวได้มีโครงการ จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่และตกแต่งสถานที่         ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดตั้ง ในวันที่ 26-30 มีนาคม 2561 ณ           ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย     โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                    

                   ผู้ที่ได้รับคัดเลือกได้แก่ นายเฉลิม  แก้วหล้า โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,500.00 บาท       (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

                                                                ประกาศ ณ วันที่  22  มีนาคม  พ.ศ.2561

 

 

                                                                             (นายพงษ์พันธ์  ต๊ะถา)

                                                                               นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว