ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยขมนอก หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

 

 

 

 

                                                                                     ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว

เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง

                     โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยขมนอก หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ยาว

                                                                อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

                                      ---------------------------------------------------------

          ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน กรณีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างเกินกว่า 100,000.- บาท นั้น

 

เทศบาลตำบลแม่ยาว ขอประชาสัมพันธ์ราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยขมนอก หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง            จังหวัดเชียงราย จุดเริ่มต้น พิกัดที่ E 579925,N 2210306 จนสิ้นสุดโครงการที่พิกัด E 579992,          N 2210348 ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมฝาปิด ตามแบบที่เทศบาลตำบลแม่ยาวกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย      ราคากลาง 220,000.- บาท (-สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดแนบท้าย

 

ประกาศ  ณ  วันที่ 5  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2561

 

 

          (นายพงษ์พันธ์  ต๊ะถา)

                                 นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

 

 

1.ชื่อโครงการ.......ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยขมนอก หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ยาว         อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย

/ หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ยาว

 

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..........220,000.-......................บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

          ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยขมนอก หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง            จังหวัดเชียงราย จุดเริ่มต้น พิกัดที่ E 579925,N 2210306 จนสิ้นสุดโครงการที่พิกัด E 579992,             N 2210348 ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมฝาปิด ตามแบบที่เทศบาลตำบลแม่ยาวกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย      

 

4.ราคากลางคำนวณ ณ......วันที่ 16  กุมภาพันธ์  2561.........เป็นเงิน...... 220,000.-.......บาท

 

5. บัญชีประมาณราคากลาง

          5.1. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร          จำนวน  1  แผ่น

          5.2. แบบสรุปค่าก่อสร้าง                                  จำนวน  1  แผ่น

          5.3. แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา       จำนวน  1  แผ่น

                            

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

          6.1 นายไพรัตน์  การะเกตุ           ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง                เป็นประธานกรรมการ

          6.2 นายบรรจบ  มาลาวิลาศ        ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง          เป็นกรรมการ

          6.3 นายธีรวัฒน์  วุฒิการณ์        ตำแหน่ง  นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน                    เป็นกรรมการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. 2018-03-05-9755355 46 ครั้ง