ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านอาดี่ (บ้านบริวาร) บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

 

 


 

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว

เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านอาดี่  (บ้านบริวาร)

บ้านพนาสวรรค์  หมู่ที่ 13  ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

---------------------------------------------------------

          ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน  กรณีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างเกินกว่า 100,000.- บาท นั้น

 

                   เทศบาลตำบลแม่ยาว ขอประชาสัมพันธ์ราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านอาดี่  (บ้านบริวาร) บ้านพนาสวรรค์  หมู่ที่ 13  ตำบลแม่ยาว  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  สถานที่ก่อสร้าง จำนวน 2 ช่วง  ช่วงที่ 1 จุดเริ่มต้น พิกัด E 563189 ,N 2218736  จุดสิ้นสุด  พิกัด  E 563176 ,N 2218704  ช่วงที่ 2 จุดเริ่มต้น พิกัด E 563240 ,N 2218852  จุดสิ้นสุด  พิกัด   E 563269 ,N 2218799   ปริมาณงาน จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00  เมตร ยาว 35.00 เมตร  ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 86.00 เมตร ระยะทางรวม 121.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 363.00 ตาราเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง ตามแบบที่เทศบาลตำบลแม่ยาวกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ราคากลาง 240,000.- บาท (-สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดแนบท้าย

 

ประกาศ  ณ  วันที่   28  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561

 

          (นายพงษ์พันธ์  ต๊ะถา)

                             นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

 

1.ชื่อโครงการ......โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านอาดี่  (บ้านบริวาร) บ้านพนาสวรรค์   หมู่ที่ 13  ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย/ หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ยาว

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.........240,000.-......................บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

          โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านอาดี่  (บ้านบริวาร) บ้านพนาสวรรค์      หมู่ที่ 13  ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  สถานที่ก่อสร้าง จำนวน 2 ช่วง  ช่วงที่ 1 จุดเริ่มต้น พิกัด E 563189 ,N 2218736  จุดสิ้นสุด  พิกัด   E 563176 ,N 2218704 , ช่วงที่ 2 จุดเริ่มต้น พิกัด E 563240 ,N 2218852  จุดสิ้นสุด  พิกัด   E563269 ,N 2218799   ปริมาณงานจำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00  เมตร ยาว 35.00 เมตร ,ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 86.00 เมตร ระยะทางรวม 121.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 363.00 ตาราเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง ตามแบบที่เทศบาลตำบลแม่ยาวกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

4.ราคากลางคำนวณ ณ.....วันที่......16  กุมภาพันธ์  2561.........เป็นเงิน......240,000.-.....บาท

 

5. บัญชีประมาณราคากลาง

          5.1 แบบสรุปราคากลาง  จำนวน  2  แผ่น

                  

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

          6.1 นายไพรัตน์  การะเกตุ     ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง                  เป็นประธานกรรมการ

          6.2 นายบรรจบ  มาลาวิลาศ   ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนก่อสร้าง        เป็นกรรมการ

          6.3 นายธีรวัฒน์  วุฒิการณ์     ตำแหน่ง  นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน            เป็นกรรมการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. 2018-02-28-3446155 66 ครั้ง
2. 2018-02-28-5311635 63 ครั้ง