ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านอาเกอะ 1 (บ้านบริวาร) บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

 

 

 

 

                                                                                   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว

เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง

              โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านอาเกอะ 1 (บ้านบริวาร) บ้านพนาสวรรค์

                                              หมู่ที่ 13  ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

                                      ---------------------------------------------------------

          ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน กรณีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างเกินกว่า 100,000.- บาท นั้น

         เทศบาลตำบลแม่ยาว ขอประชาสัมพันธ์ราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน           บ้านอาเกอะ 1 (บ้านบริวาร) บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จุดเริ่มต้น พิกัดที่ E 563080 , N 2217407 จุดสิ้นสุดพิกัดที่ E 563032 , N 2217464 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 72.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต     ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง ตามแบบที่เทศบาลตำบลแม่ยาวกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย    ราคากลาง 120,000.-บาท(-หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดแนบท้าย

 

ประกาศ  ณ  วันที่ 27  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561

 

 

          (นายพงษ์พันธ์  ต๊ะถา)

                            นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

 

 

1.ชื่อโครงการ.......ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านอาเกอะ 1 (บ้านบริวาร)               บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

/ หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ยาว

 

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..........120,000.-......................บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

          ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านอาเกอะ 1 (บ้านบริวาร) บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จุดเริ่มต้น พิกัดที่ E 563080 , N 2217407 จุดสิ้นสุดพิกัดที่        E 563032 , N 2217464 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 72.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง ตามแบบที่เทศบาลตำบลแม่ยาวกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

 

4.ราคากลางคำนวณ ณ......วันที่ 16  กุมภาพันธ์  2561.........เป็นเงิน...... 120,000.-.......บาท

 

5. บัญชีประมาณราคากลาง

          5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม       จำนวน  2  แผ่น

                            

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

          6.1 นายไพรัตน์  การะเกตุ         ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง              เป็นประธานกรรมการ

          6.2 นายบรรจบ  มาลาวิลาศ      ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง          เป็นกรรมการ

          6.3 นายธีรวัฒน์  วุฒิการณ์        ตำแหน่ง  นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน                    เป็นกรรมการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. 2018-02-27-3529585 47 ครั้ง
2. 2018-02-27-2111495 44 ครั้ง