ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาหมู่บ้าน บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว

เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง

จ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาหมู่บ้านบ้านพนาสวรรค์

หมู่ที่ 13  ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  

-------------------------------------------------

                   ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน  กรณีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างเกินกว่า 100,000.- บาท นั้น

              เทศบาลตำบลแม่ยาว ขอประชาสัมพันธ์ราคากลางและรายละเอียดราคากลางจ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาหมู่บ้าน บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ 13  ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นเงินทั้งสิ้น 220,000 บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้าย

 

              ประกาศ  ณ  วันที่ 21 เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561

 

 

                                           (นายพงษ์พันธ์  ต๊ะถา)

                                                               นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว