ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ.6875 เชียงราย

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว

เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง

โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ.6875 เชียงราย จำนวน 1 คัน                    -------------------------------------------------

                   ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน  กรณีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างเกินกว่า 100,000.- บาท นั้น

 

เทศบาลตำบลแม่ยาว ขอประชาสัมพันธ์ราคากลางและรายละเอียดราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ.6875 เชียงราย จำนวน 1 คัน เป็นเงินทั้งสิ้น 114,104.80 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสี่บาทแปดสิบสตางค์) ตามรายละเอียดแนบท้าย

 

ประกาศ  ณ  วันที่ 16  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561

 

 

              (นายพงษ์พันธ์  ต๊ะถา)

                   นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. ประกาศราคากลางซ่อมรถยนต์ส 54 ครั้ง