ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการซ่อมแซมแหล่งน้ำธรรมชาติในตำบลแม่ยาว (ก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่ง ลำห้วยหมากเกลี้ยง หมู่ที่ 2) บ้านรวมมิตร ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

 

 

                                                                                ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว

เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง

โครงการซ่อมแซมแหล่งน้ำธรรมชาติในตำบลแม่ยาว (ก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่ง ลำห้วยหมากเกลี้ยง หมู่ที่ 2) บ้านรวมมิตร  ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

---------------------------------------------------------

          ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน  กรณีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างเกินกว่า 100,000.- บาท นั้น

 

                   เทศบาลตำบลแม่ยาว ขอประชาสัมพันธ์ราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการซ่อมแซมแหล่งน้ำธรรมชาติในตำบลแม่ยาว(ก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่ง ลำห้วยหมากเกลี้ยง หมู่ที่ 2 )บ้านรวมมิตร  ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  สถานที่ก่อสร้าง ซอย 11 หมู่ที่ 2 บ้านรวมมิตร จุดเริ่มต้น พิกัด E 573865 , N 2207699 จุดสิ้นสุด E 573850 , N 2207753  ตามแบบที่เทศบาลตำบลแม่ยาวกำหนด ราคากลาง 262,500.- บาท(-สองแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดแนบท้าย

 

ประกาศ  ณ  วันที่  9  เดือน  มกราคม พ.ศ. 2561

 

 

            (นายพงษ์พันธ์  ต๊ะถา)

                               นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

 

1.ชื่อโครงการ......โครงการซ่อมแซมแหล่งน้ำธรรมชาติในตำบลแม่ยาว (ก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่ง ลำห้วยหมากเกลี้ยง หมู่ที่ 2) บ้านรวมมิตร  ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

/ หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ยาว

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.........262,500.-......................บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

          โครงการซ่อมแซมแหล่งน้ำธรรมชาติในตำบลแม่ยาว(ก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่ง ลำห้วยหมากเกลี้ยง หมู่ที่ 2 )บ้านรวมมิตร  ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  สถานที่ก่อสร้าง ซอย 11 หมู่ที่ 2 บ้านรวมมิตร จุดเริ่มต้น พิกัด E 573865 , N 2207699 จุดสิ้นสุด E 573850 , N 2207753  ตามแบบที่เทศบาลตำบลแม่ยาวกำหนด ราคากลาง 262,500.- บาท(-สองแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน-)ตามแบบที่เทศบาลตำบลแม่ยาวกำหนด

4.ราคากลางคำนวณ ณ.....วันที่ 9  มกราคม  2561.........เป็นเงิน......262,500.-.....บาท

 

5. บัญชีประมาณราคากลาง

          5.1 แบบสรุปราคากลาง  จำนวน 1 แผ่น

                   

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

          6.1 นายไพรัตน์  การะเกตุ     ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง                  เป็นประธานกรรมการ

          6.2 นายธีรวัฒน์  วุฒิการณ์    ตำแหน่ง  นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน                        เป็นกรรมการ

          6.3 จ่าสิบเอกพิชัย  พนาสง่าวงศ์  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารรภัยปฏิบัตงาน เป็นกรรมการ