ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านลอบือ (บ้านบริวาร) บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว

เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง

โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านลอบือ (บ้านบริวาร) บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

---------------------------------------------------------

          ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน กรณีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างเกินกว่า 100,000.- บาท นั้น

 

เทศบาลตำบลแม่ยาว ขอประชาสัมพันธ์ราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านลอบือ (บ้านบริวาร) บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ยาว ช่วงที่ 1 จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด E 569237, N 2216047 จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด E 568754, N 2216200 ช่วงที่ 2 จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด E 568706, N 2216490 จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด E 569403,          N 2218554 ปริมาณงาน ซ่อมแซมผิวถนนที่ชำรุด โดยขุดตัดดินสไลด์ จำนวน 2 ช่วง ขนาดกว้าง 2.00 เมตร สูง 3.00 เมตร ระยะทางรวม 2,000.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 6,000.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเส้นทาง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 2,700.00 เมตร หรือมีพื้นที่     ปรับเกลี่ยไม่น้อยกว่า 8,100.00 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลแม่ยาวกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ราคากลาง 202,300.- บาท (-สองแสนสองพันสามร้อยบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดแนบท้าย

 

ประกาศ  ณ  วันที่ 9  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2561

 

 

          (นายพงษ์พันธ์  ต๊ะถา)

                                นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

 

 

1.ชื่อโครงการ.......ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านลอบือ (บ้านบริวาร) บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ 13              ตำบล     แม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

/ หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ยาว

 

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..........202,300.-......................บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

          ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านลอบือ (บ้านบริวาร) บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ยาว ช่วงที่ 1 จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด E 569237, N 2216047 จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด E 568754, N 2216200    ช่วงที่ 2 จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด E 568706, N 2216490 จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด E 569403,              N 2218554 ปริมาณงาน ซ่อมแซมผิวถนนที่ชำรุด โดยขุดตัดดินสไลด์ จำนวน 2 ช่วง ขนาดกว้าง 2.00 เมตร สูง 3.00 เมตร ระยะทางรวม 2,000.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 6,000.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเส้นทาง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 2,700.00 เมตร หรือมีพื้นที่ปรับเกลี่ยไม่น้อยกว่า 8,100.00 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลแม่ยาวกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน       1 ป้าย

4.ราคากลางคำนวณ ณ......วันที่ 8  มกราคม  2561.........เป็นเงิน...... 202,300.-.......บาท

 

5. บัญชีประมาณราคากลาง

          5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน     จำนวน  1  แผ่น

                            

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

           6.1 นายไพรัตน์  การะเกตุ         ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง              เป็นประธานกรรมการ

          6.2 นายธีรวัฒน์  วุฒิการณ์        ตำแหน่ง  นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน                    เป็นกรรมการ

          6.3 จ่าสิบเอกพิชัย  พนาสง่าวงศ์  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันฯปฏิบัติงาน             เป็นกรรมการ