ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการซ่อมแซมแหล่งน้ำธรรมชาติในตำบลแม่ยาว (ตลิ่งลำน้ำแม่ยาว บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 9) ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว

เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง

โครงการซ่อมแซมแหล่งน้ำธรรมชาติในตำบลแม่ยาว (ตลิ่งลำน้ำแม่ยาว บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 9)                ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

---------------------------------------------------------

          ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน กรณีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างเกินกว่า 100,000.- บาท นั้น

 

เทศบาลตำบลแม่ยาว ขอประชาสัมพันธ์ราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการซ่อมแซมแหล่งน้ำธรรมชาติในตำบลแม่ยาว (ตลิ่งลำน้ำแม่ยาว บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 9) ตำบลแม่ยาว         อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่ยาวกำหนด จำนวน 1 ป้าย ราคากลาง 200,000.- บาท (-สองแสนบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดแนบท้าย

 

ประกาศ  ณ  วันที่ 4  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2561

 

 

          (นายพงษ์พันธ์  ต๊ะถา)

                                 นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

 

 

1.ชื่อโครงการ.......ซ่อมแซมแหล่งน้ำธรรมชาติในตำบลแม่ยาว (ตลิ่งลำน้ำแม่ยาว บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 9)                ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

/ หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ยาว

 

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..........200,000.-......................บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

          ซ่อมแซมแหล่งน้ำธรรมชาติในตำบลแม่ยาว (ตลิ่งลำน้ำแม่ยาว บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 9) ตำบลแม่ยาว         อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่ยาวกำหนด จำนวน  1 ป้าย

4.ราคากลางคำนวณ ณ......วันที่ 26  ธันวาคม  2560.........เป็นเงิน......200,000.-.......บาท

 

5. บัญชีประมาณราคากลาง

          5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน     จำนวน  1  แผ่น

                            

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายไพรัตน์  การะเกตุ         ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง              เป็นประธานกรรมการ

          6.2 นายบรรจบ  มาลาวิลาศ      ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง           เป็นกรรมการ

          6.3 นายธีรวัฒน์  วุฒิการณ์        ตำแหน่ง  นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน                    เป็นกรรมการ