ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว

เรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแม่ยาว

………………………………

 

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกเดือน เพื่อเป็นดรรชนีสำหรับการตรวจดูของประชาชน  นั้น

 

ในการนี้เทศบาลตำบลแม่ยาว สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑,2,3) ในรอบเดือน พฤศจิกายน  2560 เรียบร้อยแล้ว

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ  วันที่   14   เดือน ธันวาคม  พ.ศ.๒๕60

 

 

                                             (นายพงษ์พันธ์  ต๊ะถา)

                                             นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. 2017-12-15-9321499 43 ครั้ง