ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาวเรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการรับจ้างเหมาบริการ ด้านการรักษาความปลอดภัย(เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย) ของอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลแม่ยาว ที่อยู่ 200 หมู่ 3 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว

เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง

โครงการรับจ้างเหมาบริการ ด้านการรักษาความปลอดภัย(เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย) ของอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลแม่ยาว ที่อยู่ 200 หมู่ 3 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

-------------------------------------------------

                   ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน  กรณีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างเกินกว่า 100,000.- บาท นั้น

 

เทศบาลตำบลแม่ยาว ขอประชาสัมพันธ์ราคากลางและรายละเอียดราคากลางจ้างเหมาบริการ ด้านการรักษาความปลอดภัย(เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย) ของอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบล    แม่ยาว ที่อยู่ 200 หมู่ 3 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560-30 กันยายน 2561 ราคากลาง 139,100.- บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)           ตามรายละเอียดแนบท้าย

 

ประกาศ  ณ  วันที่ 27  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560

 

                                                  (นายพงษ์พันธ์  ต๊ะถา)

                   นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง ปปช.07

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

 

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่ยาว

      /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่ยาว

 

  2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร......................................139,100................................................บาท

 

   3. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)...................27 พฤศจิกายน 2560..................................

 

       เป็นเงิน.............139,100...............บาท

 

   4. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

            4.1 บริษัท รักษาความปลอดภัย อมร เอ.เอ็ม.พี. เซอร์วิส จำกัด ขอเสนอราคา

                 -ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 10 เดือน

                 ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 

                 รวมเป็นเงิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

 

            4.2 บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟิวเจอร์ กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด  ขอเสนอราคา

                 -ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 10 เดือน

                 ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 

                 รวมเป็นเงิน 165,850 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

 

           4.3 บริษัท รักษาความปลอดภัย รุ่งกิจทวีวัฒน์ จำกัด  ขอเสนอราคา

                 -ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 10 เดือน

                 ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 

                 รวมเป็นเงิน 139,100 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

 

   5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

       5.1 นายพิรัฐ  กันคำ            ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว                ประธานกรรมการ            

       5.2 นางณัฐชยา  มาลัย        ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ                                  กรรมการ             

      5.3 นายชนะภัย  หล้าเต๋จ๊ะ     ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง                                     กรรมการ             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. 2017-11-27-4397627 45 ครั้ง
2. 2017-11-27-3189376 35 ครั้ง