ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561

งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่ยาว ขอประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561