ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561 - 2564

งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่ยาว ประชาสัมพันธ์ ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561 - 2564