ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561

งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่ยาว ขอประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561

ภาษีบำรุงท้องที่
ที่ดิน หมายความว่า พื้นที่ดิน และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ำด้วยเจ้าของที่ดิน หมายความว่าบุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน

ขั้นตอนการชำระภาษี

1.ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ภายในเดือนมกราคม และให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีชำระภาษีภายในเดือน เมษายน ของทุกปี หรือภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

2.ผู้ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่ หรือเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลง ให้ยื่นแบบแสดงรายการทีดิน (ภ.บ.ท.5) ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์


อัตราโทษและค่าปรับ

  • ไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของจำนวนภาษี
  • ไม่ชำระภาษีบำรุงท้องที่ภายในกำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 24 ต่อปีของจำนวนเงินภาษี