ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีป้าย ประจำปี 2561

งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำลแม่ยาว ขอประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ประจำปี 2561

ภาษีป้าย
ป้าย หมายความว่า ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่น เพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้ แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษรภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น

ขั้นตอนการชำระภาษี

1.เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.1) พร้อมหลักฐานภายในเดือน มีนาคม ของทุกปี
2.พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินภาษีป้าย
3.ชำระภาษีป้ายภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
4.ไม่ชำระภาษีป้ายภายในกำหนด เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่าภาษีป้าย

อัตราภาษีป้าย

ประเภท 1 ป้ายอักษรไทย อัตรา 3บาท/500 ตร.ซม.
ประเภท 2 ป้ายอักษรไทยปนอักษรต่างประเทศ หรือปนภาพหรือเครื่องหมายอื่น อัตรา 20บาท/500 ตร.ซม.
ประเภท 3 (ก) ป้ายไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆหรือไม่
             (ข) ป้ายอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ อัตรา 40 บาท/500 ตร.ซม.

*** ป้ายใดคำนวณแล้วจำนวนเงินต่ำกว่า 200 บาท ให้เสีย 200 บาท ****

อัตราโทษและค่าปรับ

1.ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเดือนมีนาคมให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ  10 ของจำนวนเงินภาษีเว้นแต่ได้ยื่นแบบก่อนที่เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้นให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษี
2.ยื่นแบบไม่ถูกต้องทำให้จำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีน้อยลง ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของภาษีที่ต้องประเมินเพิ่ม
3.ไม่ชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือน ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีเศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน