ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561

งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่ยาว ขอประชาสัมพันธ์การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
เป็นภาษีที่จัดเก็บจาก บ้านเช่า อาคาร ร้าน ตึกแถว บริษัท ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนตร์ แฟลต หอพัก และบริเวณที่ดินที่ปกติใช้ร่วมกับโรงเรือนนั้น ฯลฯ

ผู้มีหน้าที่เสียภาษี  ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน

ขั้นตอนการชำระภาษี

1.เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ ยื่นแบบตั้งแต่เดือน ม.ค. – ก.พ. ของทุกปี
2.พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกแบบแจ้งประเมิน (ภ.ร.ด.8)
3.ผู้รับการประเมินต้องชำระเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแบบแจ้งรายการประเมิน (ภ.ร.ด.8)

อัตราภาษี   ร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี

อัตราโทษและค่าปรับ

1.ผู้ได้รับการประเมินไม่พอใจในการประเมินให้ยื่นคำร้องของอุทธรณ์ภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับแบบแจ้งการประเมิน
2.ผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับและเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี
3.ถ้าชำระค่าภาษีเกินกำหนด 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้แจ้งการประเมินให้เสียเงินเพิ่ม ดังนี้

            ไม่เกิน 1 เดือน เสียเงินเพิ่ม 2.5 % ของค่าภาษีค้างชำระ
            เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน เสียเงินเพิ่ม    5 % ของค่าภาษีค้างชำระ
            เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน เสียเงินเพิ่ม 7.5 % ของค่าภาษีค้างชำระ
            เกิน 4 เดือนขึ้นไป ให้ยึดอายัดหรือขายทอดตลาด