ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง การรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว

เรื่อง  การรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี

.....................................

                                                            ด้วยเทศบาลตำบลแม่ยาว ได้ดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปี เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด 1 ปีที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวด  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 213

                                                            ดังนั้น เทศบาลตำบลแม่ยาว จึงได้ปิดประกาศรายงานดังกล่าวเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                                             ประกาศ ณ วันที่   12  เดือน   ตุลาคม   พ.ศ.2560

 

 

(  นายพงษ์พันธ์  ต๊ะถา  )

นายเทศมนตรีตำบลแม่ยาว

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. 2017-10-12-8745165 65 ครั้ง